Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2019-08-29 15:48
På mötet behandlade man, bland annat, höjd taxa för felparkeringsavgifter, höjd uteblivandeavgift inom tandvården och tilläggsanslag för Hemsebadets renovering. Här är en sammanfattning som nämner några av sammanträdets 32 punkter.
Kallelse och handlingar finns på sidan: https://gotland.se/104287

Ärende 1 - Räddningstjänstens framtida förvaltnings- och nämndtillhörighet

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige:

·Ansvaret för räddningstjänstens verksamhet i sin helhet flyttas till regionstyrelsen från 1 januari 2020.

·Bibehållen förvaltningstillhörighet hos samhällsbyggnadsförvaltningen godkänns

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har i enlighet med beslut (RS 2018/546) utrett räddningstjänstens framtida nämnds- och förvaltningstillhörighet med målsättning att skapa en mer enhetlig ledningsstruktur.

Utredningen föreslår att ansvarig nämnd för räddningstjänsten koncentreras till regionstyrelsen som får ansvar för den operativa och förebyggande verksamheten. Förslaget grundar sig i verksamhetens behov, i en omvärldsanalys som både tar hänsyn till hur andra kommuner valt att organisera sin räddningstjänst samt i hur andra omvärldsfaktorer kan komma att påverka regionstyrelsens ansvar framgent.

Utredningen föreslår att räddningstjänsten kvarstår som en enhet inom samhälls-byggnaden tillsvidare då det i nuläget finns organisation och rutiner etablerade för att hantera räddningstjänstens verksamhet. Konsekvenserna för samhällsbyggnads-förvaltningen bedöms därför vara mycket små.

Med hänsyn till budget- och redovisningsprinciper föreslås ändringen gälla från 1 januari 2020.

Berörda nämnder (miljö- och byggnämnden samt tekniska nämnden) har haft möjlighet att yttra sig. Båda tillstyrker förslaget till framtida styrning för räddningstjänsten.

 

Ärende 3 - Instruktion för samråd i pensionärsfrågor

Regionstyrelsen beslutade att:

•Instruktion för samråd i pensionärsfrågor antas.

Sammanfattning

I samband med att regionfullmäktige beslutade om ett nytt reglemente för regionstyrelsen, fattades även beslut om att upphäva reglemente för pensionärsrådet inom Region Gotland per utgången av år 2018 (RF 2017-12-18 §252). Skälet till detta var bland annat att undanröja oklarheter kring huruvida pensionärsrådet skulle anses som en nämnd alternativt nämndberedning eller som ett samrådsorgan.

I det nya reglementet för regionstyrelsen förtydligades att styrelsen enligt 28§ svarar för övergripande samordning av regionens behov av samråd. Styrelsen utser åt sig representanter i sådana samråd och fastställer vid behov erforderliga styrdokument för samrådens arbetsformer. Styrelsen ska särskilt beakta att samråd hålls inom miljöfrågor, pensionärsfrågor och tillgänglighetsfrågor.

Regionstyrelsen har genom beslut RS 2019-01-30, §32 utsett representanter för samråd i pensionärsfrågor. Regionstyrelseförvaltningen har i samråd med utsedd ordförande arbetat fram ett förslag till instruktion för samråd i pensionärsfrågor. För ändamålet föreslås att ett särskilt pensionärsråd utses.

I förslaget framgår tydligt att syftet med pensionärsrådet är att skapa bättre förutsättningar för pensionärerna att medverka och ha inflytande genom dialog. Vidare har förankring av förslaget gjorts vid ett möte med pensionärsorganisationerna. Varje pensionärsorganisation av riksomfattande karaktär, verksam på Gotland får utse en ledamot och ersättare per varje påbörjat 800-tal medlemmar. Protokoll skall föras och anslås på bland annat regionens hemsida. För att skapa en kontinuitet i arbetet väljs ledamöter för en mandatperiod även om fyllnadsval kan ske. Eventuellt nybildade pensionärsföreningar bereds således plats vid början av en ny mandatperiod när rådet konstituerar sig.

 

Ärende 8 - Uteblivandeavgift inom tandvården

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige:

•Uteblivandeavgiften för barn och ungdomar med kostnadsfri tandvård föreslås att höjas till 250 kronor från och med 2019-10-01.

Beslutet fattades efter votering 7 – 8.

Förvaltningens förslag var att höja avgiften till 500 kronor.

Sammanfattning

Antalet patientuteblivanden inom tandvården i Region Gotland är högt. 2018 var det

2 400 patientbesök där patienten uteblev inom tandvården, varav drygt 1 600 var inbokade barn och ungdomar. Andelen uteblivanden för barn och ungdomar har ökat, från 55 procent 2015 till 69 procent 2018.

Regionstyrelsens vice ordförande, Jesper Skalberg Karlsson:

- Att barn och ungdomar får den tandvård de har rätt till är jätteviktigt och därför är det också gratis. Däremot är det inte acceptabelt att så många uteblir från sina bokade besök, de motsvarar 1 000 timmar med tandläkare och tandsköterska som kan användas till andra patienter som vill ha tid. Därför höjer vi uteblivandeavgiften. Går man på sitt bokade besök, eller gör en ombokning i tid, så är det även fortsatt gratis.

 

Ärende 9 - Taxa för felparkeringsavgifter

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige:

·Felparkeringsavgifterna höjs från lägst 400 kronor och högst 1 000 kronor till lägst 600 kronor till högst 1 300 kronor. Höjningen träder i kraft 2019-10-01.

Sammanfattning

För att förbättra efterlevnaden av gällande trafikföreskrifter, förbättra framkomligheten och öka tillgängligheten till befintliga parkeringsplatser behöver gällande felparkeringsavgifter justeras. Felparkeringsavgifterna har inte justerats sedan februari 2009.

Nuvarande spann på avgifter mellan 400 och 1 000 kronor föreslås att höjas till lägst 600 och högst 1 300 kronor. Förseelsens art bör dock beaktas. Enligt ”Förordning om felparkeringsavgift” (SFS 1976:1128, 2 a§) fastställer kommunen felparkeringsavgiftens belopp. Avgiftens belopp får fastställas till lägst 75 kronor och högst 1 300 kronor.

Under föregående tolv månader utfärdades 2 392 parkeringsanmärkningar á 400 kr, 1 286 parkeringsanmärkningar á 600 kr och 592 parkeringsanmärkningar á 1 000 kr.

Ändras nivån på felparkeringsavgifterna bör nivån på kontrollavgifterna höjas i samma grad (kontrollavgifter utfärdas på Region Gotlands kvartersmark). Andra parkeringsupplåtare kan då också höja sina kontrollavgifter till samma nivå som regionen har beslutat om.

Taxan för felparkeringsavgifter gäller i alla orter på landsbygden där regionen har parkeringsbevakning. Det är ingen skillnad mellan Visby och övriga orter på Gotland.

 

Ärende 10 - Tilläggsanslag. Hemsebadet renovering

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige:

·Tilläggsanslag med 5 miljoner kr beviljas för installation av rostfri plåtbassäng i Hemsebadet. Finansiering sker ur regionens eget kapital. Driftkostnadskonsekvenser finansieras via internhyran.

Sammanfattning

Regionstyrelsen och tekniska nämnden fick i uppdrag att till budgetberedningen 2018 återrapportera en plan gällande investeringsbehovet för Hemsebadet. Planen innehöll förslag på hur Hemsebadet kan utvecklas samt investeringsbehovet för upprustning som måste göras för att Hemsebadet skall kunna vara i drift ytterligare 10 år.

Regionfullmäktige beslutade i juni 2018 att tilldela regionstyrelseförvaltningen 15,5 miljoner kr för upprustning av Hemsebadet. Under hösten 2018 påbörjade teknikförvaltningen projektet med att planera för upprustning av Hemsebadet. En projektgrupp bildades bestående av representanter från RSF och TKF. Under projekteringsarbetet har frågan gällande långsiktigt lösning för renovering av bassängen diskuterats med såväl badhusexpertis som andra kommuner.

Tidigare genomförda rapporter samt nya undersökningar och genomförd projektering visar att inblandade parter ser stora risker med tänkt genomförande gällande ytskiktsrenoveringen. Detta med tanke på befintliga ytskikts beskaffenhet (byggnadsår 1977) samt att installationen av den nya vattenreningen kommer kräva omfattande ingrepp i bassängens ytskikt och konstruktion. Det finns med anledning av detta stora fördelar att utöka projektet med att installera en stålbassäng i samband med de tidigare inplanerade åtgärderna.

En bedömd investeringsutgift för en stålbassäng är ca 5 miljoner kr. Med detta säkras driften av Hemsebadet för många år framåt.

Regionstyrelsens vice ordförande, Jesper Skalberg Karlsson:

- Genom att bevilja tilläggsanslag till rostfri balja i bassängen i Hemse så säkrar vi många års drift av badet i Hemse, vilket är positivt.

 

Ärende 16 - Ny policy för skötsel av regionens egen skog

Regionstyrelsens beslut:

• Tekniska nämndens förslag till reviderad skogspolicy godkänns och lämnas till regionfullmäktige för antagande.

Beslutet fattades efter votering 8 – 7.

Sammanfattning

Dokumentet är en övergripande policy för hur Region Gotlands arbete med att förvalta, underhålla och utveckla sitt skogsinnehav ska bedrivas. Policyn kommer, tillsammans med den skogsbruksplan som tidigare tagits fram för det totala skogsinnehavet, att ligga till grund för en upphandling av en skogsförvaltare Nu har en reviderad version av tidigare antagen skogspolicy tagits fram och antagits av tekniska nämnden.

Regionstyrelsens vice ordförande, Jesper Skalberg Karlsson:

- Det är viktigt att vi har en skogspolicy som möjliggör att vi finansierar skötseln av våra olika skogar genom avkastning från skogen.

 

Ärende 17 - Planering för framtida utveckling av Klintehamn

Regionstyrelsens beslut:

·Regionfullmäktige godkänner förslaget till Program Klintehamn 2030. Efter beslut om godkännande kan redaktionella ändringar i programhandlingarna samt framtagande av godkännandehandlingar göras.

·Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att under 2020, tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen, påbörja en förstudie för genomförande av program Klintehamn 2030.

Beslutet fattades efter votering 14 – 1.

Sammanfattning

Regionstyrelsen gav 2017-10-26 i uppdrag till regionstyrelseförvaltningen att i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen ta fram ett program för Klintehamn. I beslutet, RS § 241, framgår att programmet ska utgå från resultatet av den inledande dialogprocess som regionstyrelsen 2017-04-27, § 97, gav uppdrag om som ett första steg i planeringen för utveckling av Klintehamn. Dialog Klintehamn 2030 pågick maj – juli 2017 och gav den bild av invånarnas förväntningar och ambitioner med sin kringmiljö och sin omgivning som ligger till grund för programmet. I RS § 241 framgår också att då processen för ett program följer samma regler och krav på samråd som ett planförslag, bedöms programmet ge tillräckligt underlag för den fortsatta utvecklingen av Klintehamn, istället för den fördjupade översiktsplan som anges i översiktsplanen Hela Gotland 2025.

Regionstyrelsens vice ordförande, Jesper Skalberg Karlsson:

- Programmet har tagits fram genom bred dialog med befolkningen. Vi går nu också vidare med en förstudie 2020 för att genomföra programmet, vilket kommer löpa parallellt med LUP Klintehamn.

 

Ärende 20 - Riktlinjer för bostadsförsörjning, remissförslag

Regionstyrelsens beslut:

•Regionstyrelseförvaltningens förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning sänds på remiss till förvaltningar, nämnder, organisationer och andra instanser som berörs. Målet för nybyggnation sätts till i snitt 300 bostäder per år. Remissperiod till och med 15 oktober 2019 och därefter godkännande i regionfullmäktige 16 december.

Sammanfattning

Regionstyrelsen gav 2018-02-01 §10 regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att revidera gällande bostadsförsörjningsplan. Efter godkännande av regionstyrelsen 2018-12-12 § 364 ändrades uppdraget till framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjning. Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar har regionen en planeringsskyldighet för bostadsförsörjningen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av regionfullmäktige under varje mandatperiod. Nu gällande Bostadsförsörjningsplan Region Gotland 2013-2018 antogs av regionfullmäktige 2013-10-14 (§109) och ska nu ersättas med föreslagna riktlinjer för bostadsförsörjning.

Regionstyrelsens vice ordförande, Jesper Skalberg Karlsson:

- Riktlinjer för bostadsförsörjningsprogram skall nu på remiss till regionens nämnder men också till olika intressenter och organisationer. Förslaget är att det behöver byggas på hela ön och att det årliga behovet är 300 bostäder/år.

 

Ärende 24 - Motion. Trygghet på Gotland

Regionstyrelsens beslut:

•Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad.

Sammanfattning

Bakgrund

Centerpartiet har genom Björn Dahlström och Fredrik Gradelius i motion daterad 2018-07-30 yrkat att Region Gotland genom samverkan över förvaltningsgränserna, ser över tjänsteutbudet för att skapa flexibilitet i tjänster som underlättar för regionanställda att ingå i deltidsbrandkårerna. I det gällande handlingsprogrammet (RS 2016/786, 2017-02-27) finns angivet att Region Gotland ska jobba aktivt för att avhjälpa den svåra bemanningssituationen som råder inom den skadeavhjälpande organisationen (RiB). Resurser för detta kan utgöras av allt från Region Gotlands egna personalgrupper till medborgare, privata aktörer eller andra organisationer.

Pågående arbete

Räddningstjänsten har dialog och kontinuerlig samverkan med flera aktörer som kan förebygga olyckor och/eller utföra en tidig skadeavhjälpande insats på Gotland. Ett arbete har påbörjats i samverkan med HR-nätverket för att identifiera vilka tjänster inom Region Gotlands verksamheter där det skulle vara möjlig att kombinera grundtjänsten med deltidsbrandman (RiB) uppdrag. Man kan konstatera att det är en utmaning att hitta tjänster inom Region Gotlands utbud där man samtidigt ska uppfylla de krav som ställs på en deltidsbrandman (RiB) både avseende de fysiska kraven men även krav på inställelsetid (5-7 min). Detta arbete kommer att redovisas för räddningschefen under hösten 2019.

Regionstyrelsens vice ordförande, Jesper Skalberg Karlsson:

- Den här motionen lyfter upp vikten av att se på möjligheterna att rekrytera RiB till deltidskårerna samt att se på möjligheterna med kombinationstjänster. Det arbetet skall återrapporteras till budgetavstämningen i oktober.