Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stipendier

Stipendier som Kulturskolan är delaktiga i

Varje år utses några elever som får stipendier - med lite skiftande koppling till Kulturskolan. Våra pedagoger, som beslutar om vem som skall få stipendierna, arbetar mycket ambitiöst med detta. De behöver ta hänsyn till många olika kriterier – inte bara de rent uppenbara som konstnärligt uttryck, teknisk förmåga och kreativt skapande utan också till exempel:

- hur utvecklingskurvan sett ut, jämfört med olika förutsättningar,
- elevens drivkraft och arbetsinsats,
- hur eleven bidragit med sina kunskaper och förmågor i samarbeten med andra,
- hur eleven fungerat socialt – om den t.ex. varit en bra kompis, stöttande och empatisk,
- om det är lämpligt att ge ett bidrag till kommande utbildning eller inköp av utrustning,
- hur stipendier tidigare fördelats mellan olika kulturella uttryck och ämnen,
- spridning mellan åldrar och kön, samt i vissa fall
- andra uttryckta önskemål och prioriteringar från de som instiftat stipendierna.

Kulturskolan har inga stipendier som eleverna själva kan söka, utan kandidaterna nomineras av sina lärare och beslut fattas efter olika former av samråd mellan pedagoger. Vilka elever som varit nominerade offentliggörs inte.