Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Digitalt hjälpmedel minskar vårdkostnader och ökar livskvaliteten för patienterna

Publicerad 2019-07-25 15:52
Ett nytt digitalt hjälpmedel för behandling av hjärtsvikt bland äldre patienter har minskat patienternas sjukhusvistelse. Det visar en studie som genomförts på vårdcentralen Hemse tillsammans med bl.a. Danderyds sjukhus i Region Stockholm.

I en klinisk studie av ett digitalt hjälpmedel som används för egenvård vid behandling av hjärtsvikt, minskade patienternas sjukhusvistelse med nästan 30 procent. Studien visar att digitala hjälpmedel har potential att öka patientens livskvalitet och samtidigt spara stora vårdkostnader för vår vanligaste orsak till sjukhusvård - hjärtsvikt.

Mer jämlik vård

Människor i tätort har generellt sett uppvisat bättre egenvårdsbeteende, det vill säga hur väl en patient själv utför hälso- och sjukvårdsåtgärder i hemmet, än människor i glesbygd. I denna studie jämnades dock dessa skillnader ut efter sex månader. Verktyget förbättrade egenvårdsbeteendet både i tätort och i glesbygd.

– Vi har undersökt om resultaten som verktyget uppvisat i en tidigare studie gick att överföra till primärvården, säger Ann Hovland-Tånneryd, ansvarig läkare och enhetschef på vårdcentralen Hemse på södra Gotland, och vi är väldigt nöjda med resultatet. Bland annat kunde vi tydligt se hur det bidrar till mer jämlik hjärtsviktsvård mellan tätort och glesbygd.

– En förbättrad egenvård leder till minskad sjuklighet och i den här studien såg vi att hjälpmedlet verkligen nådde ut till de deltagande patienterna. Totalt minskade patienternas sjukhusvistelse med nästan 30 procent, säger Hans Persson, överläkare på Danderyds sjukhus i Stockholm.

Utbildar och rådgör digitalt

Verktyget (Optilogg) består av en surfplatta med en särskilt framtagen programvara som används av patienten själv. En elektronisk våg är kopplad till programmet för registrering av patientens vikt. Programvaran innehåller en utbildningsmodul för hjärtsvikt anpassad för äldre patienter och som fokuserar på egenvårdsåtgärder. Anpassade medicineringsråd ges avseende vätskedrivande behandling.

Digitalisering - en framgångsfaktor inom vården

Digitaliseringen av sjukvården har möjlighet att förbättra livet för kroniskt sjuka och frigöra vårdresurser. För att säkerställa att det finns en nytta behöver hjälpmedel testas i kontrollerade studier innan de tas i bruk. Ett problem är att många tester inte görs på en patientgrupp som är relevant för hjälpmedlet, eller på ett sätt som inte kan överföras till sjukhusens eller vårdcentralernas vardag. Det är detta som man har adresserat i den gemensamma studien om detta digitala hjälpmedel som nu publiceras i en av den ansedda British Medical Journals tidskrifter Open Heart.

 

Korta fakta om studien

• Studien visar att det undersökta hjälpmedlet reducerade mängden slutenvård med 29,2 procent, eller 1,8 dygn per patient jämfört med patienter som fick vanlig vård under de sex månader som studien pågick.

• I studien deltog 172 patienter.

• Besparingen uppskattas till 13 500 kronor per patient (enligt siffror från Socialstyrelsen, 2018).

• Den kliniska studien är ett samarbete inom Region Stockholm (Danderyds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Gotland) i samarbete med Karolinska Institutet.

 

Korta fakta om hjärtsvikt

• Hjärtsvikt är den vanligaste anledningen till att människor över 65 år läggs in på sjukhus. Det medför miljardkostnader årligen.

• I Sverige finns runt 250 000 människor med hjärtsvikt i olika grad, cirka 40 000 av dessa läggs in för vård på sjukhus varje år.

• Många patienter har svårt att få tillgång till det stöd de behöver, t ex på hjärtsviktsmottagningar.

• Underbehandling är vanligt, vilket bl a konstaterades av Socialstyrelsen i Utvärdering av Hjärtsjukvården 2015. Dokument för Styrning och Ledning - ISBN 978-91-7555-469-3

 

Länk till kopia av studien i British Medical Journals tidskrifter Open Heart: https://www.gotland.se/104184