Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolverket kräver tillbaka statsbidragspengar

Publicerad 2019-06-27 15:29
Region Gotland är en av sex kommuner som drabbas av ett återbetalningskrav på statsbidrag för en likvärdig skola för bidragsåret 2018. Det handlar om en återbetalning på drygt 4,6 miljoner kronor. Detta mot bakgrund av de besparingar som gjorts i verksamheten under år 2018 jämfört med mellan år 2015 och 2017. Bland annat hänger detta samman med avvecklingen av samlad skoldag – ett beslut barn- och utbildningsnämnden tog hösten 2017.

För att stötta skolorna i sitt arbete med att öka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskola beslutade regeringen i februari 2018 om en förordning om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Regeringen har avsatt en miljard kronor för år 2018 och 3,5 miljarder kronor för år 2019 för just detta statsbidrag.

För att få del av statsbidraget måste sökande kommuner eller fristående skolor redovisa en plan för sina insatser. Region Gotland har använt statsbidraget till att bland annat anställa alternativa kompetenser i skolan främst socialpedagoger och lärarassistenter som ett led i att öka närvaron i skolan och att avlasta lärare så att de mer kan fokusera på sitt pedagogiska uppdrag. En stor del av de tilldelade medlen har även använts för att öka kvaliteten i det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet och utökad undervisning i svenska som andraspråk för nyanlända och flerspråkiga elever.

Inga nedskärningar - ett villkor som ställs för statsbidraget

Statsbidraget för likvärdig skola får inte användas för att ersätta de egna kostnaderna för förskoleklass och grundskola. Det innebär att huvudman som fått bidraget måste redovisa om de egna kostnaderna per elev minskat under bidragsomgången jämfört med ett genomsnitt för de tre föregående åren eller inte.

- Vi har redovisat för Skolverket hur pengarna har använts samt angett att vi anser att vi haft särskilda skäl till att minska våra egna kostnader, då de hänger samman med avvecklingen av samlad skoldag. angett att vi anser att vi haft särskilda skäl till att vi minskat våra egna kostnader då de hänger samman med avvecklingen av samlad skoldag.Vi kan nu konstatera att Skolverket har gjort en annan bedömning. Vi anser att vi inte har kompenserat våra kostnadsminskningar för förskoleklass och grundskola, utan just använt pengarna till det de var avsedda för. Tanken med statsbidragen är att öka likvärdigheten. När nu Skolverket kräver tillbaka beviljade medel från en skolkommun med svag ekonomi, motverkar detta sitt eget syfte, säger Anders Jolby, utbildningsdirektör vi Region Gotland.

Statsbidraget har beviljats även för 2019

För år 2019 har Region Gotland fått 15,9 miljoner kronor i statsbidrag för likvärdig skola. Pengarna används just nu till att bekosta redan pågående insatser som inleddes 2018 samt att förstärka insatserna ytterligare.

- Det är bekymmersamt läge. Skolverkets beslut behöver nu analyseras och vi får återkomma till nämnden om en bedömning av vilka konsekvenser det kan få för oss. Detta samtidigt som barn- och utbildningsnämndens ekonomi för innevarande år är ansträngd. Den samlade årsprognosen från verksamheterna var i april minus 12,8 miljoner kronor främst på grund av ett ökat antal barn och elever i verksamheterna än vad som var budgeterat, säger Anders Jolby.

Om statsbidraget för likvärdig skola

Statsbidraget kan sökas för att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskola. Hur mycket pengar varje huvudman kan få i statsbidrag för en likvärdig skola beror på elevantalet och elevernas socioekonomiska bakgrund utifrån ett index som Statistiska centralbyrån (SCB) sammanställer. SCB:s modell utgår bland annat från vårdnadshavarnas utbildning och inkomst.

Läs mer om statsbidraget för likvärdig skola