Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämnden har sammanträtt, 26 juni 2019

Publicerad 2019-06-26 16:53
Miljö- och byggnämnden har sammanträtt och bland annat beslutat att upprätta en ny detaljplan i Öja, bevilja förhandsbesked för bostadshus vid Tänglings änge i Etelhem samt att förlänga ett tidsbegränsat bygglov för Guteskolans hunddagis.

Kallelse och handlingar finns på gotland.se/mbn

ÖJA BOTARVE 1:11, begäran om planbesked

Ärendet gäller planläggning i första hand av själva fabriksområdet, men i förlängningen hela fastigheten. Fastigheten utnyttjas idag av den befintliga kalk- och sandstensindustri som varit verksam på platsen sedan 1873. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att förslagets intentioner för området ligger i linje med vad som pekas ut i den fördjupade översiktsplanen Burgsvik 2025.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten.

 

ETELHEM TÄNGLINGS 1:25, förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus

Ansökan avser förhandsbesked för ett bostadshus på fastigheten. Platsen ligger inom Tänglings änge som är en förlängning av Etelhems kyrkänge. Samhällsbyggnadsförvaltningens sammantagna bedömning är att marken inte är lämplig att bebygga och att ett positivt förhandsbesked därför inte bör medges.

FI med stöd av MP yrkar på förvaltningens förslag.

Alliansen yrkar på att lämna positivt förhandsbesked.

Beslut: miljö- och byggnämnden går emot samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och beslutar att ge positivt förhandsbesked.

FI och MP reserverar sig mot beslutet.

 

VISBY TELEFONEN 6, förlängning av tidsbegränsat lov

Ansökan avser förlängning av tidsbegränsat bygglov för ett hunddagis i Guteskolans regi. För platsen anger detaljplanen Område för industriändamål. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelse och att bygglov inte kan lämnas.

Beslut: miljö- och byggnämnden betraktar insatsen som en mindre avvikelse och beslutar att bevilja förlängning av tidsbegränsat bygglov till och med 2024-06-25.

 

TOFTA ANSARVE 1:60, nybyggnad av fritidshus samt rivning av fritidshus

Ansökan avser nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten samt anmälan för rivning av det befintliga fritidshuset på fastigheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna åtgärden är lämplig. Försvarsmakten har avstyrkt åtgärden med motiveringen att nyttjandet av Tofta skjutfält påtagligt kommer att försvåras eller helt omöjliggöras på grund av att den aktuella fastigheten ligger inom området som är utsatt för buller.
 

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja ansökan om bygglov.