Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förslag till detaljplan för Västergarn Ammor 1:42 m.fl.

Samrådstiden är nu formellt avslutad men synpunkter tas emot löpande fram tills eventuell granskning. Inkomna synpunkter efter samrådstidens avslutande kan dock medföra att någon rätt att överklaga eventuell antagen plan inte kan medges. Samrådshandlingar publiceras fram tills reviderade handlingar finns att tillgå.

 

Miljö- och byggnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att samråda med ett förslag till detaljplan för rubricerat område.

Syftet med planförslaget är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse, ca 20 tomter, inom östra delen av fastigheten Västergarn Ammor 1:42. Detaljplanen skall ge möjligheter att uppföra både fristående villor liksom parhus för permanent boende. Husen skall ligga i skogsmiljö där byggnadernas högsta nockhöjd styr byggnadernas höjd vilka hålls lägre mot Västergarnsvallen och tillåts vara högre i östra delen av fastigheten. Gröna kilar sparas för möjligheten att ta sig ut i omgivande natur i öster och ut mot Västergarnsvallen i väster. Fastighetsstorlekarna är reglerade till minsta tomtstorlek 1500 kvm respektive 1800 kvm. Området kring Västergarnsvallen regleras som allmän plats; Natur.

Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar en detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.

Planhandlingarna finns på Region Gotlands hemsida: www.gotland.se/detaljplan samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Miljö- och byggnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-mbn@gotland.se, senast den 29 juli 2019. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (MBN 2019/1233).

När denna tid har gått ut kommer vi att redovisa inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse.

Har du några frågor är du välkommen att ringa Stina Wester, planarkitekt,

tfn 0498- 26 91 74.

Samhällsbyggnadsförvaltningen