Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Ambassadörer

Våra yrken

Hos oss kan du arbeta inom fler än 250 olika yrken. Nedan kan läsa om några av dem. Vad är du intresserad av?

I rollen som arbetsterapeut varierar arbetsuppgifterna mellan olika verksamheter, men oavsett var du arbetar är patienten och dennes närstående alltid i fokus.

Hos oss deltar du som arbetsterapeut aktivt i vardagsrehabilitering. Din roll är att fortlöpande bedöma patientens funktion och resurser, behov av hjälpmedel och föra journalanteckningar över detta. Du är även med och kvalitetsutvecklar rehabiliteringen.

Här kan du jobba

 • Särskilt boende för äldre (via hemsjukvården)
 • Demensboende (via hemsjukvården)
 • Korttidsboende (via hemsjukvården)
 • Hemsjukvård i ordinärt boende
 • Rehabenheten
 • Habiliteringen
 • Sjukgymnastmottagningar primärvården

Utbildning
För att kunna arbeta och titulera sig som arbetsterapeut krävs det att du läser arbetsterapeutprogrammet vilket motsvarar tre års heltidsstudier, 180 högskolepoäng.

Du kan efter examen ansöka hos Socialstyrelsen om den legitimation som krävs för att arbeta som arbetsterapeut.

Yrket som brandman är ett viktigt och givande arbete med stor variation. Som brandman i Region Gotland jobbar du både med arbetet runt akuta händelser som bränder, trafikolyckor och sjukdomsfall och även med att förebygga olyckor i form av att hålla utbildning, göra studiebesök och tillsyn av olika verksamheter. Under brandmannens arbetsdag utförs även övningar, underhåll av utrustning och fysisk träning för att bibehålla en hög förmåga när detta krävs.

RiB – Räddningstjänstpersonal i beredskap
RiB-personal på Gotland har beredskap enligt fastställt schema vilket i normalfallet innebär var fjärde vecka. Under beredskap ska RiB-personalen vara tillgänglig dygnet runt. När larmet går ska RiB-personalen vara klar för utryckning på brandstationen inom fastslagen tid vilken är 5-7 minuter beroende på tjänstgöringsplats/brandstation.

Här kan du jobba

Heltidsstation

 • Visby

Deltidsstationer

 • Slite
 • Kräklingbo
 • Klintehamn
 • Hemse
 • Fårösund
 • Burgsvik

Utbildning

Heltidsbrandman

Du måste ha fullföljt den tvååriga eftergymnasiala utbildning Skydd mot olyckor (SMO), alternativt motsvarande äldre utbildning. Utbildningen ges på MSBs skolor på Sandö och i Revinge, både platsbundet och på distans.
Mer upplysningar finns på https://www.msb.se/brandman

B-körkort

Rekryteringstester: Vid rekryteringen kommer du att genomföra en intervju och ett antal fysiska tester som kommer pröva din allmänna fysiska kapacitet gällande kondition och styrka. Exempel på tester är kunskap- och stresstest, arbetsbana, rullband och simtest. Testerna mäts i riktvärden, vilket betyder att det är önskvärda resultat, inte absoluta krav. I vår urvalsprocess kommer vi att kalla intressanta aspiranter till en testdag.

RiB – Räddningspersonal i beredskap

För att bli RIB krävs att du genomgår lämplighetstest och en introduktionsutbildning på 2-3 veckor. Introduktionsutbildningen sker lokalt på Gotland.

Utbildningen som omfattar 8 eller 15 dagar beroende på tjänstgöringsplats och ger bred kunskap om bland annat: Brandskydd och brandsläckning, rökdykning, livräddning, akut omhändertagande mm. Så att du efter din introduktionsutbildning känner dig trygg i din roll.

B-körkort

Rekryteringstester RiB: Vid rekryteringen kommer du att genomföra en intervju och ett antal fysiska tester som kommer pröva din allmänna fysiska kapacitet gällande kondition och styrka. Exempel på tester är problemlösningstest, arbetsbana, rullband och simtest.

I vår urvalsprocess kommer vi att kalla intressanta aspiranter till test hos oss och testerna kan komma att se lite olika ut beroende på vilken Rib-station du söker till.

 

Som bygglovshandläggare varvar du självständigt arbete med möten och samtal där kontaktytorna är många och en pedagogisk och tydlig kommunikation är nödvändig.

Dina arbetsuppgifter är huvudsakligen inriktade på myndighets- och tillsynsfrågor inom byggnadsnämndens ansvarsområde. Tyngdpunkten ligger på handläggande av bygglov och förhandsbesked enligt plan och bygglagen.

Som bygglovshandläggare har du också ansvar för att skriva och presentera ärendeförberedelser till nämnden. Att arbeta i enhetens kundmottagning ingår, vid utvalda tillfällen, och är en viktig del av uppdraget.

Här kan du jobba

 • Enheten bygg

Utbildning

 • Relevant högskoleutbildning
 • YH-utbildning bygglovshandläggare

Som chef/ledare i Region Gotland är du en förebild genom att engagera och inspirera dina medarbetare till goda arbetsinsatser. Uppdraget som chef innebär att du driver och utvecklar samt ansvarar för att verksamheten uppnår förväntade mål och resultat.

Här kan du jobba

Region Gotland har ca 250 chefer fördelat på sex förvaltningar. Vi har chefer på enhets-, avdelnings- och förvaltningsnivå, så det finns goda möjligheter att utvecklas och vara chef på olika nivåer.

Utbildning
För att arbeta som chef inom Region Gotland ska du ha en eftergymnasial utbildning. Nivån på din examen kan vara både kandidat- och magisternivå. Det finns en möjlighet för dig som inte har eftergymnasial utbildning att i vissa fall bli behörig som chef genom att komplettera med enstaka kurser på högskolenivå. Exempelvis:

 • Ledarskap och organisation 15 hp
 • Kvalitet 15 hp
 • Socialt arbete 15 hp
 • Ekonomi 15 hp

För vissa chefstjänster krävs det ytterligare utbildning och/eller erfarenhet inom verksamhetsområdet.

Som chef/ledare i Region Gotland erbjuds du ett antal interna utbildningar som syftar till att stärka dig i din chefsroll och ge dig kunskaper som ska underlätta för dig i ditt arbete.

Som fysioterapeut är du expert på sambandet mellan rörelse och hälsa. Du hjälper människor att främja hälsa, förebygga sjukdom och skada.

Dina arbetsuppgifter varierar mellan olika verksamheter, men oavsett var du arbetar är patienten och dennes närstående alltid i fokus.

I Region Gotland deltar du som fysioterapeut aktivt i vardagsrehabilitering. Du bedömer fortlöpande patientens funktion och resurser samt för journalanteckningar över detta. Du är även med och kvalitetsutvecklar rehabiliteringen.

Här kan du jobba

 • Särskilt boende för äldre (via hemsjukvården)
 • Demensboende (via hemsjukvården)
 • Korttidsboende (via hemsjukvården)
 • Hemsjukvård i ordinärt boende
 • Rehabenheten
 • Habiliteringen
 • Sjukgymnastmottagningar primärvården

Utbildning
För att kunna arbeta och titulera sig som fysioterapeut i Region Gotland krävs det att du läser fysioterapeutprogrammet, vilket motsvarar tre års heltidsstudier på 180 högskolepoäng.

Du kan efter examen ansöka hos Socialstyrelsen om den legitimation som krävs för att arbeta som fysioterapeut.

I rollen som förskollärare gör du skillnad – varje dag. Du bidrar till att våra barn och unga får med sig de kunskaper och färdigheter som behövs för att de ska kunna utvecklas, lyckas i sina studier och fortsätta lära genom hela livet.

Här kan du jobba

Förskolor på Gotland

Utbildning

För att blir legitimerad förskollärare läser du förskollärarprogrammet motsvarande 210 högskolepoäng (3,5 år). Läs mer om programmet på Campus Gotland.

För dig som redan jobbar på förskola finns möjligheter att läsa en kortare utbildning för att bli legitimerad förskollärare. Du kan även läsa på distans. Läs mer på Lärarutbildningsguiden

Karriär- och utvecklingsmöjligheter

Väljer du förskolläraryrket finns det flera möjligheter för dig att fortsätta utvecklas och växa. Några exempel:

 • Handledare för studenter
 • Ledarskapsprogram
 • Kompetensutveckling och specialisering

Som ingenjör i Region Gotland är möjligheterna många. Uppdraget som ingenjör varierar beroende på vilket verksamhetsområde du arbetar i. Gemensamt för alla områden är att du får ett kreativt, varierande och roligt uppdrag där du oftast varvar självständigt arbete med externa och interna samarbeten. Generellt handlar ingenjörsyrket om att förstå sig på och arbeta med tekniska system.

Här kan du jobba

Vi har ingenjörer inom olika områden över hela Region Gotland. Bland annat har vi kart-, GIS-, och planingenjör inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. VA- och hamningenjör inom Teknikförvaltningen. Medicinteknikeringenjör inom Hälso- sjukvårdsförvaltningen och bostadsingenjör inom Socialförvaltningen.

 

Utbildning

Relevant högskoleutbildning motsvarande minst 180 högskolepoäng.

För vissa ingenjörstjänster krävs det ytterligare utbildning och/eller erfaren inom verksamhetsområdet.

Avdelningen måltid planerar, tillagar, levererar och i vissa fall serverar cirka 11 000 portioner mat till barn och elever i förskolor och skolor, till brukare inom äldreomsorgen samt till patienter inom hälso- och sjukvården – varje dag.

Som kock i Region Gotland varierar arbetsuppgifterna något mellan olika verksamheter men oavsett var du arbetar är det din och dina kollegors uppgift att planera och skapa kvalitativa måltider för skolan, äldreomsorgen och sjukvården.

Här kan du jobba

Region Gotlands måltidsavdelning är fördelad på fem köksområden som verkar över hela ön.

Utbildning

För att arbete som kock i Region Gotland önskar vi att du har någon av nedanstående utbildningar:

 • Dokumenterad restaurangutbildning
 • 3-årigt gymnasium inriktning restaurang och måltidsservice
 • KY-utbildning eller annan likvärdig utbildning/erfarenhet

I rollen som läkare varierar arbetsuppgifterna mellan olika avdelningar och verksamheter. Oavsett var du arbetar värnar vi om patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.

Region Gotland ansvarar för all akut­sjukvård, primärvård och tandvård på ön. Tack vare vårt unika ö-läge har vi speciella krav på kunskap, teknisk utrustning och flexibilitet inom sjukvården.

Därför är det viktigt att du som läkare har en önskan om att vidareutveckla både dig själv och din arbetsplats.

Här kan du jobba

 • Visby lasaretts olika avdelningar och mottagningar
 • Primärvården
 • Psykiatrin
 • Barn- och elevhälsan

Utbildning

För att kunna arbeta och titulera sig som läkare i Region Gotland krävs det att du är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård.

För att bli legitimerad läkare behöver du ha läst och tagit läkarexamen på 330 högskolepoäng vilket motsvarar fem och ett halvt års heltidsstudier.

Två gånger om året annonserar vi ut lediga AT-tjänster, de hittar du då under lediga jobb.

Efter en fullgjord allmäntjänstgöring (AT) kan du ansöka hos Socialstyrelsen om en läkarlegitimation som krävs för att arbeta som läkare.

Läs gärna om vårt arbetssätt på utbildningsvårdcentral här.

I rollen som lärare gör du skillnad – varje dag. Du bidrar till att våra barn och unga får med sig de kunskaper och färdigheter som behövs för att de ska kunna utvecklas, lyckas i sina studier och fortsätta lära genom hela livet.

Här kan du jobba

Utbildning

I de flesta skolformer krävs lärarlegitimation. För att bli legitimerad lärare finns olika typer av utbildningar beroende på om du vill arbeta med barn i de lägre åldrarna, högstadieelever, gymnasieelever, vuxna eller i fritidshem. Det finns också alternativ för dig med tidigare arbetslivserfarenhet eller akademiska studier inom ett specifikt ämne.

Lärarprogram

 • Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och åk 1–3 (4 år motsvarande 240 hp)
 • Grundlärarprogrammet, inriktning åk 4–6 (4 år motsvarande 240 hp)
 • Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem (3 år motsvarande 180 hp)
 • Ämneslärarprogrammet, inriktning åk 7–9 (4–4,5 år motsvarande 240–270 hp)
 • Ämneslärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan (5–5,5 år motsvarande 300–330 hp)

Kompletterande pedagogisk utbildning

Har du yrkeskunskaper inom t.ex. handel, el, VVS, bygg eller vård? Eller har du akademiska poäng i t.ex. ett språk, matematik eller naturvetenskapligt ämne? Då finns olika vägar att bygga på med en pedagogisk utbildning och bli legitimerad lärare; exempelvis:

 • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) (1,5 år motsvarande 90 hp)
 • Yrkeslärarprogrammet (1,5 år motsvarande 90 hp)
 • Teach for Swedens ledarskapsprogram (2 år parallellt med arbete på skola)

Folkhögskollärarprogrammet

Om du arbetar i folkhögskolan och/eller har tidigare akademiska poäng har du möjlighet att söka folkhögskollärarprogrammet som leder till en folkhögskollärarexamen.

Var och hur?

På Gotland kan du läsa grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och åk 1–3 samt inriktning åk 4–6. Läs mer om programmen på Uppsala universitet Campus Gotland.

Ämneslärarprogrammen, grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem, yrkeslärarprogrammen och KPU erbjuds på flera orter runt om i landet. Du kan också välja att läsa på distans. Folkhögskollärarprogrammet ges i Linköping. Läs mer på Lärarutbildningsguiden.

Om du är akademiskt utbildad i matematik, teknik, fysik, biologi, kemi, svenska, engelska eller spanska (minst 90 hp) har du möjlighet att ansöka till Teach for Swedens ledarskapsprogram och skaffa dig lärarlegitimation. Du som blir antagen arbetar 80 procent på en gotländsk skola, studerar 20 procent på distans och får heltidslön. Läs mer om stiftelsens ledarskapsprogram.

Lärarstudent på Campus Gotland – jobba och plugga samtidigt

Läser du grundlärarprogrammet på Gotland erbjuds du möjligheten att söka en aspirantanställning där du jobbar på en skola en dag i veckan och får lön för det. Det är en möjlighet för dig att redan under utbildningen börja omsätta dina kunskaper i klassrummet. Du får också chansen att delta i skolans kompetensutvecklande aktiviteter. Aspirantanställning kan du söka redan från termin 1.

Karriär- och utvecklingsmöjligheter

Väljer du läraryrket finns det flera möjligheter för dig att fortsätta utvecklas och växa. Några exempel:

 • Handledare för lärarstudenter
 • Förstelärare
 • Ledarskapsprogram

Kompetensutveckling - utökade behörigheter eller specialisering

Psykiatrin på Gotland var först i Sverige med åldersintegrerad psykiatri vilket innebär att man arbetar i gränsöverskridande team som tillvaratar all samlad kompetens inom området.

I rollen som psykolog varierar arbetsuppgifterna mellan olika avdelningar, inriktningar och verksamheter. Men oavsett var du arbetar värnar vi om hög tillgänglighet och personcentrerat förhållningssätt

Tack vare vårt unika ö-läge har vi speciella krav på att erbjuda en bredd vad gäller kompetens och utbud. Därför är det viktigt att du som psykolog har en önskan om att vidareutveckla både dig själv och din arbetsplats.

Här kan du jobba

 • Psykiatrin
 • Primärvården
 • Habiliteringen
 • Rehabenheten
 • Barn- och ungdomspsykiatrin
 • SkolFam-team (individ- och familjeomsorg)
 • Barn- och elevhälsan
 • Barn- och ungdomsmedicin (MHV/BHV)

Utbildning

För att kunna arbeta och titulera sig som psykolog i Region Gotland krävs det att du är legitimerad psykolog.

För att bli legitimerad psykolog behöver du ha läst och tagit psykologexamen på 300 högskolepoäng (vilket motsvarar fem års heltidsstudier) samt genomföra en fullgjord praktisk tjänstgöring (PTP). Därefter kan du ansöka hos Socialstyrelsen om en psykologlegitimation.

För vissa tjänster krävs det även ytterligare utbildning och/eller erfaren inom verksamhets- eller specialistområdet.

Sjuksköterska

Region Gotland ansvarar för all akut­sjukvård, primärvård, psykiatri och sjukvård inom ordinärt och särskilt boende på ön. Vårt unika ö-läge ställer speciella krav på kunskap, teknisk utrustning och flexibilitet inom sjukvården.

För sjuksköterskan varierar arbetsuppgifterna mellan olika verksamheter, oavsett var du arbetar är patienten och dennes närstående alltid i fokus.

Som sjuksköterska deltar du aktivt i omvårdnadsarbetet samt planerar och leder detta. Du bedömer fortlöpande patientens tillstånd och sköter bland annat medicinering, provtagning, undersökningar och för journalanteckningar över patienternas tillstånd. Du ansvarar även för att kvalitetsutveckla omvårdnaden.

Här kan du jobba

 • Särskilt boende för äldre
 • Demensboende
 • Korttidsboende
 • Hemsjukvård, som inkluderar dagtid, kväll- och natt samt LSS
 • Resursteamet
 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska
 • Öppen- och slutenvården inklusive psykiatri
 • Primärvården
 • Barn- och elevhälsan

Utbildning

För att kunna arbeta och titulera sig som sjuksköterska krävs det att du läser sjuksköterskeprogrammet vilket motsvarar tre års heltidsstudier, 180 högskolepoäng. Läs mer om programmet på Campus Gotland. För andra orter, se studera.nu

Du kan efter examen ansöka hos socialstyrelsen om den legitimation som krävs för att arbeta som sjuksköterska.

För sjuksköterskor erbjuder vi:

 • Möjlighet till upplärning inom lämplig öppenvårdsverksamhet
 • Individuell kompetensutvecklingsplan cirka 5 procent av tjänstetiden. Utbildning, hospitering, praktisk träning samt möjlighet att delta på övriga utbildningsaktiviteter.
 • Specialistsjuksköterskor/vidareutbildning - möjlighet till betald vidareutbildning inom vissa områden där verksamhetsbehov förekommer, såsom distriktssköterska, specialistsjuksköterska, barnmorska och silviasjuksköterska.
  Vi har ett bra samarbete med Uppsala Universitet som erbjuder distanskurser och möjligheten att förena studier med arbete.

Som socionom i Region Gotland varierar arbetsuppgifterna beroende på vilken verksamhet du arbetar i.

Här kan du jobba
Som socionom kan du bland annat arbeta som:

 • Socialsekreterare
 • Handläggare för beslut inom SoL-, LSS- och HSL-insatser.
 • Familjehemssekreterare
 • Familjerättssekreterare
 • Familjebehandlare
 • Behandlare inom beroendevården
 • Kurator inom ungdom, vård och skola
 • Utvecklingsledare
 • Verksamhetsutvecklare

Utbildning
För att kunna arbeta som socionom krävs det att du genomfört en socionomutbildning motsvarande 210 högskolepoäng. För vissa tjänster krävs det ytterligare utbildning och/eller erfarenhet inom verksamhetsområdet.

Som stödpedagog hos oss arbetar och medverkar du som baspersonal i det vardagsnära arbetet och du har en central roll i verksamhetens kvalitetsutveckling. Du har ett specifikt uppdrag i att stödja brukare/kunder i att hitta strategier för att hantera sitt vardags- och yrkesliv samt deras kontakter i olika sociala sammanhang.

I din roll är du drivande i verksamhetens pedagogiska arbete och du har en handledande funktion till kollegor när det gäller planering, uppföljning, dokumentation och måluppfyllelse.

Här kan du jobba
Som stödpedagog arbetar du vid någon av verksamheterna inom avdelningen Omsorg om personer med funktionsnedsättning. Stödpedagogstjänster kommer att utannonseras och kunna sökas efterhand de inrättas.

Utbildning
För att kunna arbeta och titulera sig som stödpedagog krävs det att man genomfört en utbildning enligt något av följande tre alternativ:

 • Genomförd yrkeshögskoleutbildning till stödpedagog som omfattar minst 200 yh-poäng (dvs två terminers heltidsstudier).
 • Högskoleutbildning motsvarande 60 hp (dvs två terminers heltidsstudier). Utbildningen skall då ha tydlig inriktning mot funktionshinderområdet i hela sin omfattning.
 • En kombination däremellan som motsvarar minst två terminers heltidsstudier. Utbildningen skall även då ha tydlig inriktning mot funktionshinderområdet i hela sin omfattning.

Möjliga karriärvägar
Då befattningen är nyinrättad inom Region Gotland finns ännu inga utarbetade karriärvägar. Men efterfrågan på stödpedagoger kommer vara god framöver.

För mer information läs under våra karriär- och utvecklingsvägar.

Folktandvården Gotland bedriver modern hälsoinriktad tandvård. Du kommer att få användning av hela din kompetens, barntandvård, vuxentandvård och äldretandvård då patienterna är i olika åldrar.

Folktandvården finns utspridd på hela Gotland och erbjuder tandvård på lika villkor till hela öns befolkning.

Du som börjar jobba hos oss kommer att få goda möjligheter till utveckling, främst med anledning av den breda kompetens som finns på klinikerna.

Utbildning
För att kunna arbeta och titulera sig som tandläkare krävs det att du läser tandläkarprogrammet vilket motsvarar fem års heltidsstudier, 300 högskolepoäng.

Här kan du jobba

 • Allmänvårdsklinik i Hemse, Roma, Visby och Slite
 • Specialisttandvården Mun- och Käkcentrum på Visby lasarett.

Vi erbjuder/ger möjlighet till:

 • Arbete inom en strukturerad och trygg organisation
 • Möjlighet att påverka din arbetstid
 • Konkurrenskraftig lön

Folktandvården Gotland bedriver modern hälsoinriktad tandvård. Du kommer att få användning av hela din kompetens, barntandvård, vuxentandvård och äldretandvård då patienterna är i olika åldrar.

Folktandvården finns utspridd på hela Gotland och erbjuder tandvård på lika villkor till hela öns befolkning.

Du som börjar jobba hos oss kommer att få goda möjligheter till utveckling, främst med anledning av den breda kompetens som finns på klinikerna.

Det finns även möjlighet att nischa sig inom något område.

Här kan du jobba

 • Allmänvårdsklinik i Hemse, Roma, Visby och Slite
 • Specialisttandvården Mun- och Käkcentrum på Visby lasarett.

Utbildning
För att kunna arbeta och titulera sig som tandsköterska i Region Gotland krävs att du har genomförd yrkeshögskoleutbildning till tandsköterska som omfattar minst 300 yh-poäng.

Vi erbjuder/ger möjlighet till:

 • Arbete inom en strukturerad och trygg organisation
 • Vidareutveckling genom nischning inom något område du brinner för
 • Ökat ansvar genom delegerat arbetssätt
 • Möjlighet till att arbeta med barntandvård
 • Arbeta med frisktandvård, Folktandvårdens erbjudande till patienter som önskar tandvård till ett fast pris.
 • Du har alltid nära till kompetenta och erfarna specialisttandläkare, nischtandläkare, allmäntandläkare, tandhygienister och tandsköterskor
 • Möjlighet till erfarenhetsutbyte genom att arbeta på våra kliniker i Visby, Roma, Slite och Hemse
 • Möjlighet att påverka din arbetstid
 • Konkurrenskraftig lön

Region Gotland ansvarar för all akut­sjukvård, primärvård, psykiatri och sjukvård inom ordinärt och särskilt boende på ön. Vårt unika ö-läge ställer speciella krav på kunskap, teknisk utrustning och flexibilitet inom sjukvården.

Som undersköterska varierar arbetsuppgifterna mellan olika verksamheter, oavsett var du arbetar är patienten eller brukaren och dennes närstående alltid i fokus. Du har ett viktigt uppdrag i att få livet att fungera för människor som av olika anledningar behöver hjälp med sådant de inte klarar själva.

Som undersköterska inom LSS-verksamhet arbetar du i rollen som stödassistent.

Här kan du jobba

 • Särskilt boende för äldre
 • Demensboende
 • Korttidsenheten
 • Hemtjänst
 • Hemtjänst natt
 • Hemsjukvård
 • Omsorgen om funktionsnedsatta
 • Öppen- och slutenvården inklusive psykiatrin
 • Primärvården

Utbildning
För att kunna arbeta och titulera sig som undersköterska krävs det att du genomfört en gymnasial utbildning inom vård- och omsorg eller annan likvärdig utbildning med godkända betyg.