Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2019-06-04 16:00
Idag den 4 juni har barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträtt. Nämnden har bland annat behandlat sin ekonomiska månadsrapport som fortsätter att visa på ett underskott. BUN har även beslutat att avveckla Förskolan Lien.

Nämnden har ett fortsatt underskott

BUN följde idag upp ekonomin och godkände månadsrapporten för april. Resultatet för nämnden som helhet är ett negativt resultat på sex miljoner kronor. Den samlade årsprognosen från verksamheterna är minus 12,8 miljoner kronor. För att avdelningarna ska uppnå det resultatkrav som nämnden tidigare beslutat om krävs att resultaten förbättras med ytterligare 6,8 miljoner kronor fram till årets slut.

I samband med analysen av tidigare behandlade delårsrapport 1 yrkade oppositionen (S, V, MP och FI) på att äska mer medel från regionfullmäktige för att täcka BUN:s underskott. Detta med anledning av de konsekvenser resultatkravet får för verksamheterna. Resultatkravet är något som oppositionen tidigare röstat emot. Det blev votering i frågan, där allianspartierna tillsammans med SD, vann i frågan med 7 röster mot 6.

Förskole- och skolorganisationen ska utredas

Inför budget år 2020 har BUN idag gett utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med ett projektdirektiv inför en större översyn av den kommunala förskole- och skolorganisationen. Detta mot bakgrund av regionstyrelsens beslut att låta utreda framtidens skolorganisation på Gotland utifrån en kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet och då med en bibehållen kvalitetsnivå. Kompetensförsörjningen och lokaler ska särskilt belysas.

Förvaltningen fick även i uppdrag att utarbeta en fördjupad förstudie/projektplanering inför ombyggnationen och utbyggnaden av Alléskolan i Visby. Båda ärendena ska presenteras för nämndens arbetsutskott den 27 augusti och sedan avrapporteras till budgetavstämningen 2019.

Förskolan Lien ska avvecklas

BUN beslutade idag att avveckla Förskolan Lien i Visby. Detta mot bakgrund av att tillströmningen av barn till Gråbo förskoleområdes enheter har minskat. En förtätning behöver därför genomföras av förskolorna för att enheterna ska bli ekonomiskt bärkraftiga. En ytterligare kostnadsmässig omständighet är att Förskolan Liens inomhus- och utomhusmiljö behöver rustas upp - något miljö- och hälsoskyddsnämnden uppmärksammat. Avvecklingen ska vara genomförd senast den 30 september 2019. Barnen på Liens förskola kommer att erbjudas plats i förskolor i Gråbo och Terra Novas förskoleområde.

Sanda skolas elever i årkurs 4 och 5 flyttas till Klinte skolan

Miljö- och byggnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 10 april 2019 att avslå ansökan om förlängt tidsbegränsat bygglov för en paviljong i anslutning till skolbyggnaden vid Sanda skola. Därför beslutade BUN idag att undervisningen för eleverna i blivande årskurserna 4 och 5 till läsåret 2019/20 förläggs till Klinteskolan på grund av den utrymmesbrist det medför på Sanda skola. Samtidigt ges utbildnings- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med ett förslag på en långsiktig lösning av lokalfrågan för Sanda skola. Uppdraget ska redovisas hösten, 2019.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser