Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2019-05-28 15:59
Idag, den 28 maj, har regionstyrelsen haft sammanträde. På mötet behandlade man, bland annat, strategisk plan och budget för 2020-2024, styrkort för samma period, projekt för att utveckla Visby flygplats och förbättra tillgängligheten till den, samt planer på en dramaseriefestival. Här är en webbtext som nämner några av punkterna.

Handlingarna finns på sidan: https://gotland.se/103646

Ärende nr 13: Efterhandskompensation

Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige:

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att efterhandskompensation införs för privata vårdgivare inom vårdval primärvård för lika förutsättningar oavsett vårdgivare. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att verkställa beslutet utifrån av HSN beslutad modell för beräkning av efterhandskompensation.

Beslutet togs efter votering.

Citat av Eva Nypelius:

- Vi föreslår att efterhandskompensation införs igen för att ge likvärdiga förutsättningar för de privat drivna vårdcentralerna. När de offentligt drivna vårdcentralerna överskrider budget måste också de privata vårdgivarna kompenseras för att kunna ge en likvärdig vård under rättvisa villkor.

Ärende nr 17: Styrkort 2020-2024

Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige:

1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa målområdesformuleringar och mål enligt regionstyrelsens förslag.

2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att det föreslagna styrkortet ska gälla hela koncernen under perioden 2020-2023 och att nytt styrkort ska beslutas första året av ny mandatperiod.

3. Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att senast i november återkomma med information till regionstyrelsen om indikatorer till de beslutade målen.

Beslutet togs efter votering.

Sammanfattning:

Regionstyrelseförvaltningen har ansvarat för framtagandeprocess av nya styrkortsmål för perioden 2020-2023. Utgångsläget för processen har varit att styrmodellen inte ska förändras i struktur utan kvarstå med de perspektiv och målområden som finns idag. Målteori för resultatstyrning under framtagandeprocessen har varit:

• Mätbara mål som bygger på saklig fakta

• Begränsning skapar fokus och kraft

• Enbart prioriterade områden målsätts

• Stärk styrningen men behåll samtidigt informationen

Principer för arbetet har varit:

Målen ska användas för att styra, det ska vara möjligt att visa förflyttning samt att målen ska stödja oss i arbetet med de utmaningar som finns i framtiden (exempelvis demografisk utveckling och kompetensförsörjning).

De två perspektiven i styrkortet har olika riktningar: Samhällsperspektivet är starkt kopplat till Region Gotlands del i samhällsutvecklingen på Gotland. Verksamhetsperspektivet är starkt kopplat till god ekonomisk hushållning där Region Gotland ska bedriva tillgänglig service och välfärd med god kvalitet, i en verksamhet där medarbetare och ledare har goda möjligheter att bidra och utvecklas, inom ekonomiskt givna ramar.

Citat av Eva Nypelius:

- Vi har haft en lång politisk process och har nu fastställt tydliga mål och inriktningar för Gotlands utmaningar. Bland annat föreslås följande mål: att alla fullföljer gymnasiet, att vi får en ökad befolkning i arbetsför ålder, att det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag samt ett offensivt bostadsbyggande över hela ön. Att Gotlands klimatavtryck skall minska och att tillgången på vatten av god kvalitet långsiktigt säkras. Att det skall vara lätt att komma i kontakt med regionens verksamheter och att budgeterat resultat skall vara två procent av nettokostnaderna för att ta höjd för oförutsedda händelser under året.

 

Ärende nr 18: Regional utveckling i Region Gotland – resurser och gränssnitt

Beslut av RS:

Regiondirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att överföra ansvaret som arbetslöshetsnämnd från regionstyrelsen till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden från och med 1 januari 2020 och återkomma med förslag till beslut till budgetavstämningen i oktober.

Regiondirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att föra över det strategiska uppdraget för kollektivtrafiken från tekniska nämnden till regionstyrelsen från och med 1 januari 2020 och återkomma med förslag till beslut till budgetavstämningen i oktober.

Bakgrund:

Public Partner redovisade vid budgetberedningen 2018 en sin utredning rörande det regionala utvecklingsansvaret i Region Gotland. Den föreslog att de regionala utvecklingsfrågorna behövde mer politiskt utrymme, att de organisatoriskt sett skulle ligga närmare regiondirektören, att roll- och ansvarsfrågorna mellan regionstyrelsen och facknämnder skulle ses över samt att organisationen behövde förstärkas bemannings- och kompetensmässigt.

Citat av Eva Nypelius:

- Kollektivtrafiken är en viktig del i den regionala utvecklingen och då måste också det strategiska ansvaret höra till regionstyrelsen, så att det finns ett helhetsansvar.

 

Ärende nr 19: Strategisk plan och budget 2020-2022

Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige:

• Driftbudget 2020 fastställs

• Investeringsbudget 2020 och 2021 fastställs

Ovanstående beslut togs efter votering.

• Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma senast 16 augusti med förslag till fördelning per nämnd för kompensation av höjda internhyror 2020.

• Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen i oktober 2019 med förslag till fördelning av investeringsramen för mark- och stadsmiljö.

Beslut:

• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen 18 september med förslag till fördelning av personalkostnadskompensation till nämnderna samt prisförändring för förvaltningens resultatenheter.

Citat av Eva Nypelius:

- I alliansens budgetförslag skjuter vi till cirka 190 miljoner kronor till budgeten 2020. Av dem avsätter vi totalt 100 miljoner kronor för personalkostnader och för arbetet med bristyrken och jämställda löner. Vård, skola och omsorg får utökade resurser utifrån demografin.

 

Ärende nr 20: Tilläggsanslag och beslut om stöd anslutning Visby flygplats

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige.

• Region Gotland medfinansierar projektet FYSGOT om trafiksäkerhet och tillgänglighet till Visby flygplats med 50 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 4,2 miljoner kronor, varav 0,25 miljoner kronor ur 2019 års anslag, 0,95 miljoner kronor ur 2020 års anslag och 3,0 miljoner kronor ur 2021 års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder. Beslutet avser perioden 2019-07-01 till 2021-12-31.

• Tilläggsanslag för bruttofinansiering medges med 11,5 miljoner kronor.

• Investeringsbudget 2020 på 3,2 miljoner kronor flyttas från projekt Trafiksäkerhets-åtgärder enligt länstrafikplan till projekt Anslutning flygplatsen.

• Investeringsbudget 2019 på 0,5 miljoner kronor flyttas från projekt Cykelplan till projekt Anslutning flygplatsen.

• Projekt Anslutning flygplatsen budgeteras med 1,0 miljoner kronor 2019, 9,0 miljoner kronor 2020 och 11,2 miljoner kronor 2021.

Sammanfattning:

Swedavia och Region Gotland samverkar inom projektet FYSGOT för att utveckla flygplatsen och förbättra tillgängligheten till den. Inriktningen är att förbättra för gång- och cykeltrafikanter längs Lummelundsväg och infarten till flygplatsen samt att förbättra korsningen väg 149/väg 69 genom en cirkulationsplats.

Citat av Eva Nypelius:

- Tillgängligheten och trafiksäkerheten till och från flygplatsen är en viktig framtidssatsning för utvecklingen på Gotland. Vi är beroende av bra transporter och god tillgänglighet.

 

Ärende 24: Ansökan om verksamhetsbidrag ur regionstyrelsens näringslivsanslag 2020

Beslut av RS:

Bidrag lämnas till följande verksamheter för år 2020 och belastar regionstyrelsens näringslivsanslag enligt förslag nedan.

Almi Företagspartner Gotland AB
Beslut: bidraget för år 2020 beviljas i enlighet med moderbolagets förslag, det vill säga 4 138 300 kronor.

Science Park Gotland, i.f
Beslut: bidraget för år 2020 höjs med 150 000 kronor, det vill säga totalt 1 450 000 kronor. Motivet till höjningen är att kunna ge relevant affärsutvecklingsstöd till fler företag med högre kvalitet än tidigare.

Visby Centrum AB
Beslut: bidraget för år 2020 höjs med 100 000 kronor, det vill säga 500 000 kronor.

Ung Företagsamhet i.f.
Beslut: bidraget för år 2020 beviljas på samma nivå som innevarande år, det vill säga 500 000 kronor.

Coompanion Gotland i.f.
Beslut: bidraget för år 2020 sänks till totalt 200 000 kronor.

Gotlands Filmfond
Beslut: bidraget för år 2020 beviljas på samma nivå som innevarande år, det vill säga
1 500 000 kronor.

Gotland Cruise Network
Beslut: bidraget för år 2020 sänks till totalt 150 000 kronor.

Medeltidsveckan
Beslut: bidraget för år 2020 beviljas på samma nivå som innevarande år, det vill säga 300 000 kronor.

Gotland Grönt Centrum
Beslut: bidraget för år 2020 beviljas på samma nivå som innevarande år, det vill säga 5 200 000 kronor i enlighet med regionfullmäktiges beslut.

Övrigt
Utöver bidrag till näringslivsstödjande organisationer beviljar Region Gotland även bidrag till studentföreningen Rindi i enlighet med ingånget avtal och träffade överenskommelser. Belopp enligt avtal uppgår år 2020 till 575 000 kronor.

 

Ärende nr 28: Beslut om verksamhetsstöd till Medeltidsveckan 2020-2022

Beslut:

• Medeltidsveckan beviljas verksamhetsstöd på 400 000 kronor för respektive år.

• Regionstyrelseförvaltningen uppdras att skriva fram ett nytt avtal för perioden.

Sammanfattning:

Medeltidsveckan har haft ett avtal med kultur- och fritidsavdelningen som går ut vid årsskiftet 2019/2020 och har under de senaste åren fått medel dels från regionstyrelseförvaltningens avdelning för regional utveckling och från kultur- och fritids-avdelningen. Regionstyrelseförvaltningen förordade samordna dessa stöd.

Citat av Eva Nypelius:

- Vi stödjer Medeltidsveckan eftersom det är ett av Gotlands största arrangemang som lockar såväl lokala som nationella och internationella besökare.

 

Ärende 30: Förstudie Dramaseriefestival Gotland

Beslut av RS:

Regionstyrelsen ställer sig positiv till att bevilja finansiering ur de regionala tillväxtmedlen till en aktör som genomför en dramaseriefestival i enlighet med förstudien.

Sammanfattning:

En utredning kring möjligheterna att på Gotlands etablera en dramaseriefestival har undersökts och i detta ärende presenteras bakgrunden, resultatet av en förstudie och argument som stöder tillkomsten av ett sådant arrangemang samt en bedömning av lämpligheten av arrangemangets finansiering med offentliga medel från Region Gotland. Förvaltningens bedömning är i stora delar positiv och förvaltningen föreslår att Region Gotland medverkar i finansieringen av en sådan festival genom regionala tillväxtmedel.

Citat av Eva Nypelius:

- Detta kan bli ett nytt spännande arrangemang som sätter Gotland på kartan. Vi är beredda att stötta genom medfinansiering om det finns intresserade arrangörer.