Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förslag till ändring av detaljplan för Visby Telefonen 4 och 9 - Granskning

Planförslaget daterat 2019-05-02 som varit på samråd har efter samrådstidens slut reviderats och ställs nu ut för granskning.

Syftet med planförslaget är att, i förhållande till tidigare detaljplan och tilläggsbe­stämmelser antagna 2006 respektive 2013, nu även tillåta dagligvaru- och livsmedels-handel och att ta bort planbestämmelsen ”industri” inom fastigheten Telefonen 4 (fd Flextronichuset).

Planområdet är beläget vid fd Flextronichuset, i den norra delen av Visby, vid rondellen Norra Hansegatan och Broväg.


I den fördjupade översiktsplanen Hela Visby (antagen av KF 2009-12-14 § 172) är områdets användning ”Verksamheter – kontor, extern handel”.

Efter samrådet har följande revideringar har gjorts:

  • Planområdet har utökats så att plangränsen överensstämmer med den gällande detaljplanens arrondering.
  • Planbestämmelserna i detaljplanen har generellt anpassats till Boverkets nationella standard (innebörden har inte förändrats)

Samtliga planhandlingar finns tillgängliga för granskning hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby samt på hemsidan www.gotland.se/93169

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Miljö och byggnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-mbn@gotland.se, senast den 12 juni 2019. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (MBN 2019/1730 ).

Den som inte senaste under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Lena Beckman,  epost:lena.beckman@gotland.se eller tfn 0498-269397.