Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tekniska nämnden positiv till gång- och cykelväg längs Färjeleden

Publicerad 2019-05-24 08:43
Tekniska nämnden godkände idag vid sitt möte en rad åtgärdsförslag som handlar om att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter på Färjeleden och Visbyleden. Bland annat en ny gång- och cykelväg längs Färjeledsbacken.
- Det är bra och säkerhetshöjande förslag, säger tekniska nämndens ordförande, Karl-Johan Boberg.

Trafikverket och Region Gotland driver tillsammans en åtgärdsvalsstudie för Färje- och Visbyleden. Syftet är att få fram en helhetsbild av behov, brister och tänkbara lösningar och åtgärder i dialog med olika aktörer och intressenter. De förslag på åtgärder som presenteras är på både kort och lång sikt. Sammanfattningsvis handlar åtgärderna till stor del om att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter.

En ny gång- och cykelväg längs Färjeledsbacken och förbättrade korsningar över leden för oskyddade trafikanter är åtgärder som föreslås. Åtgärderna handlar också om att rätta till framkomlighets- och trafiksäkerhetsbrister i korsningarna vid Visborg, Terra Novavägen och Broväg. Åtgärderna behövs också för att bibehålla leden som ett transportrum med god framkomlighet för genomfartstrafik.

Tekniska nämnden godkänner förslagen och skickar dem vidare för beslut i regionstyrelsen.