Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Miljö- och byggnämnden har sammanträtt 22 maj 2019

Publicerad 2019-05-22 16:30
På dagens miljö- och byggnämnd presenterades de nominerade förslagen till Region Gotlands arkitekturpris. Nämnden beslutade också bland annat att bevilja rivningslov för fastigheten Atterdag 6 samt att avslå bygglov för radhus på A7-området.

Kallelse och handlingar finns på gotland.se/mbn

 

Region Gotlands arkitekturpris

Det har inkommit fyra nomineringar till Region Gotlands arkitekturpris. Utöver detta har en arbetsgrupp på samhällsbyggnadsförvaltningen tagit ställning till ytterligare fyra projekt. Arbetsgruppen har i enlighet med stadgarna valt ut ett antal projekt för juryn att bedöma. Vinnaren presenteras vid miljö- och byggnämndens sammanträde i juni.


Åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10)

Mätningarna av luftföroreningar i Visby har visat att miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) överskrids i stort sett årligen. Miljö- och byggnämnden beslutar att anta det åtgärdsprogram som tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen.


VISBY ATTERDAG 6 – rivning av 3 byggnader (garage/förråd, butik och kiosk)

Åtgärden avser rivning av affärsbyggnad, kiosk och garage på fastigheten i Visby innerstad. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att kiosken och garagebyggnaden inte bör rivas då de utgör ett högt kulturhistoriskt värde. Förvaltningen bedömer dock att rivningslov kan ges för affärsbyggnaden då den inte utgör ett högt egenvärde. Regionsantikvarien avstyrker rivningslov för samtliga byggnader.

Miljö- och byggnämnden gör, i motsats till förvaltningen, bedömningen att kiosken och garagebyggnaden inte har ett sådant högt kulturhistoriskt värde att rivningslov bör nekas för någon av byggnaderna.

Alliansen yrkar på att rivningslov beviljas för samtliga byggnader.

MP yrkar, med medhåll från FI, på att rivningslov ska avslås för samtliga byggnader.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att gå emot delar av förvaltningens förslag och beslutar att bevilja rivningslov för samtliga tre byggnader.

MP reserverar sig mot beslutet.

 

RUTE FURILDEN 1:29 nybyggnad av stall och maskin/garage

Ansökan avser nybyggnad av stall och maskinhall/garage på fastigheten. Byggnaden föreslås placeras intill en befintlig ridbana på fastighetens norra del. Syftet med byggnationen är att bedriva viss näringsverksamhet med hästar.

Samhällsbyggnadsförvaltningens sammantagna bedömning är att den föreslagna byggnationen inte har något stöd i planprogrammet, att åtgärden påtagligt skulle skada riksintresset för friluftsliv samt att föreslagen placering inte är lämplig med hänsyn till landskapsbilden och platsens natur- och kulturvärden.

Alliansen yrkar på att bevilja ansökan om bygglov då det kan anses vara i linje med planprogrammet.

Oppositionen yrkar på förvaltningens förslag.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att bevilja ansökan om bygglov.

 

VISBY MALAJEN 7, 8 och 9, nybyggnad av radhus och teknikrum/förråd samt anordnande av parkering

Ärendet avser nybyggnad av radhus fördelat i två huskroppar på fastigheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det nya förslaget är planenligt, utöver placeringen på plusprickad mark och har en utformning som är godtagbar i sammanhanget. I och med detta bedöms byggrätten sammantaget väga tyngre än de invändningar som lyfts fram och förvaltningen föreslår att bygglov beviljas.

Miljö- och byggnämnden anser att förslaget strider mot anpassningskravet i förhållande till den befintliga villabebyggelsen och att det  påverkar stadsbilden negativt. Nämnden gör bland annat bedömningen att de planerade radhusen inte är lämpliga med hänsyn till stadsbilden på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Beslut: miljö- och byggnämnden beslutar att gå emot samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och beslutar att avslå ansökan om bygglov.