Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förslag till detaljplan för Visby Ordboken 5 och 11

Planförslaget daterat 2019-05-15 som varit på samråd har efter samrådstidens slut reviderats och ställs nu ut för granskning.

Syftet med planförslaget är att omvandla nuvarande handelsändamål till ett område för bostadsändamål i form av flerbostadshus. Området ska vara väl anpassat till omgivningen vad gäller bebyggelsestruktur, skala och utformning.

Byggnaderna ska ha en välgestaltad arkitektur och dess placering utmed

Stenkumlaväg bidrar till att gaturummet förstärks. Kvarteret ansluter närmast gaturummet till den mer storskaliga bebyggelsen längs Stenkumlavägs västra sida samtidigt som skalan i bebyggelsen tas ned mot villabebyggelsen.

För att stärka stadsmässigheten utmed Stenkumlaväg och ge ytterligare

stadsliv åt gatan ska verksamheter integreras i bottenvåning mot
Stenkumlaväg samt träd planteras. Bebyggelsen i kvarteret placeras kring en
gemensam bilfri gård, som ska planteras. Gården får underbyggas med
parkering.

Förslag till detaljplan bedöms överensstämma med fördjupad översiktsplan för Visby. Planområdet ligger i Visbys södra del i området Värnhem.

Efter samrådet har följande revideringar gjorts:
Föreslagna byggrätter i östra delen av planområdet har begränsats i yta och placerats mot lokalgatorna Värnhemsgatan och Gråboväg.

  • Solstudie har uppdaterats och utökats.
  • För att reglera omhändertagande av dagvatten i form av fördröjning av nederbörd har en planbestämmelse införts för att säkerställa att andelen hårdgjord markyta (som inte bebyggs eller används för parkering) begränsas till max 40 %.
  • En planbestämmelse om att plank eller mur ska anordnas i fastighetsgräns mot Visby Ordboken 3, 8 och 9, har införts.
  • Villkor för lov har införts; Startbesked får inte ges för byggnation förrän markföroreningen åtgärdats.

Samtliga planhandlingar finns tillgängliga för granskning på Region Gotlands hemsida www.gotland.se/detaljplan samt hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Miljö- och byggnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-mbn@gotland.se, senast den 12 juni 2019. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (MBN 2019/1728). Den som inte senaste under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättshavare eller annan inneboende som berörs.

Har du några frågor är du välkommen att ringa Stina Wester,tfn 0498 - 26 91 74.