Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fastighetsförvärv Roma

Regionstyrelsen har den 29 april 2019 § 130 beslutat att undersöka intresset för en försäljning och utveckling av tre objekt i Roma.

Intresserade entreprenörer erbjuds därför att lämna en intresseanmälan för nybyggnation av bostäder samt fastighetsutveckling i Roma. Fastigheterna utgörs såväl av obebyggd som bebyggd mark enligt nedan

Intresseanmälan skickas till exploatering@gotland.se senast den 14 juni 2019.

Intresseanmälan ska innehålla:

  • information om exploatören
  • ifall exploatören är intresserad av hela eller delar av paketet, och i så fall vilken del
  • exploatörens tankar kring utveckling av fastigheterna 

Vid intresse tas processen vidare i ett eller flera spår beroende på utfallet.

Eventuella frågor besvaras av Åsa Linder på asa.linder@gotland.se alternativt på 0498-26 91 50.