Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Budgetberedningen har genomförts

Publicerad 2019-05-10 16:42
Region Gotlands budgetberedning har genomförts. Resultatet från delårsrapport 1 är positivt. Prognosen för 2019 visar på plus 64 miljoner kronor, mot ett budgeterat resultat på plus 57 miljoner.

Men nämndernas budgetavvikelse är minus 46 miljoner kronor vilket är problematiskt. Delårsrapporten visar också på att antalet anställda ökar och att sjuktalet är 5,9 %. Nämndernas underskott innebär att sparkravet inte klaras av vissa nämnder.

Sammanfattningsvis är årets resultat positivt men målnivån på 2 % klaras inte.

Nettokostnadsutvecklingen är högre än skatteintäkterna och generella bidrag, vilket betyder att det finansiella målet inte klaras.

Stora investeringar innebär att extern finansiering krävs, vilket påverkar soliditeten negativt.

Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige:

Hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och miljö- och byggnämnden ska omedelbart vidta åtgärder för att nå ekonomisk balans vid årets slut.

Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta kraftfulla åtgärder för att minska nettokostnadsutvecklingen till högst 2,7 %. Effekterna av åtgärderna ska å-rapporteras i delårsrapport 2.

Förslag till beslut i regionstyrelsen:

Samtliga förvaltningar ges i uppdrag att göra en fördjupas analys av förvaltningens personalkostnader.

Ovanstående text handlar om delår 1 2019. Nedan information handlar om Alliansens förslag till budget.

Alliansens förslag till budget innehåller budget för personalkostnader med 100 miljoner kronor, kompensation för externa avtal och interna priser med 35 miljoner, förstärkning av budget för demografisk utveckling med 44 miljoner. Den innehåller också ett fåtal ramtillskott till regionstyrelsen för regional utveckling och föreningsbidrag till gymnastikverksamhet. Man tillskjuter också medel för kollektivtrafik. Till sist läggs ett effektiviseringskrav på totalt 60 miljoner som kommer att fördelas på nämnd i samband med beslut på regionstyrelsen den 28 maj.

Budgetberedningen diskuterade också investeringar för åren 2010-2021. Man räknar med att göra stora investeringar, bland annat satsningar på följande; stora satsningar på VA-verksamheten, Slite deponi, ombyggnation av akut omhändertagande på Visby lasarett, förskolan Lunden i Väskinde samt fortsatta investeringar i regionens fastigheter.

- Vi tar höjd för ekonomiska och demografiska utmaningar, genom långsiktiga satsningar bland annat på barn och äldre, kommenterar Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande.

- Det är bra att det finns med satsningar på medarbetare, eftersom vi står inför stora utmaningar de kommande åren, säger Peter Lindvall, regiondirektör.

Den 28 maj kommer budgetberedningens förslag att diskuteras i regionstyrelsen och sedan i regionfullmäktige den 17 juni.