Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på ringmur, hus och hav

Ny världsarvsstrategi – hur hanterar vi framtidens ökade turism?

Välkommen till ett dialogmöte om hållbar turism i världsarvsstaden Visby! Varmt välkommen till ett samtal om hur vi tillsammans skapar möjligheter för turism utifrån världsarvets förutsättningar. Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny strategi och handlingsplan för världsarvet. Vi behöver dina idéer och synpunkter kring världsarvets omhändertagande.
Dag och tid: torsdagen16 maj 2019, klockan 16:00 -18:30
 
Plats: Hörsalen, Donnerska Huset, Donners plats, Visby.
 
Under mötet hålls presentationer och öppna diskussioner kring hur Visbys unika kvalitéer ska tas om hand:
 
  • Hur många besökare tål världsarvet och hur uppnår vi hållbar användning av staden?
  • Hur kan turismen bidra till finansiering av värdefulla monument och miljöer?
  • Hur påverkar vi besökarnas beteende och får dem att delta i värnandet om världsarvsstaden?
Vi vill träffa såväl boende och verksamma som politiker, sakkunniga, fastighetsägare med flera.
 
Kaffe och smörgås serveras under mötet. Föranmälan krävs.
 
Anmäl dig via mejl  senast den 13 maj till karin.winsnes@gotland.se eller monica@gotlandsbesoksnaring.se
 
Dialogmötet är ett samarrangemang av bland annat Region Gotland, Gotlands Museum och Gotlands Besöksnäring.