Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förslag till detaljplan för Visby Klövern 11 och del av Klövern 1

Samråd av förslag till detaljplan för VISBY KLÖVERN 11 & del av 1, Region Gotland

Miljö- och byggnämnden har 2019-04-10 givit Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda med förslag till detaljplan över rubricerad fastighet.

Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar en detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.

Fastighetsägare ombeds informera eventuell hyresgäst, bostadsrättsinnehavare eller annan inneboende som berörs.

Planen syftar till att förädla en före detta industritomt (AB K G Ahlqvist), Klövern 11 och del av Klövern 1, i södra delen av Värnhemsområdet i Visby och integrera den i den omgivande villastadens varierade bebyggelsestruktur med fristående egnahem och mindre flerbostadshus. Bebyggelsen är vanligtvis indragen från angränsande gata, med en anlagd förgård mellan hus och gata. Efter 1930-talet började denna typ av villaområden benämnas trädgårdsstäder. Värnhems norra, äldre del är småskalig i sin bebyggelsestruktur, men övergår i denna södra del i en något större skala och modernare bebyggelse. Området avslutas mot Södervärnsskolan i söder.

Planförslaget strävar efter att förstärka områdets särdrag och bebyggelsens tillskott till trädgårdsstadens ideal. De föreslagna fristående stadsvillorna – med totalt 20 lägenheter jämte det ombyggda gårdshusets 4 lägenheter – binder samman skalan och tidsåldern med de rådande strukturerna i området. Framför stadsvillorna sparas en yta mot gatorna för anlagda förgårdar, vilka speglar den villakaraktär som utgör delar av Värnhem och Länna.

De gröna värdena är centrala i projektet. Dessa ska utvecklas enligt trädgårdsstadens ideal. Stadsvillorna är placerade indragna från gatorna, så att en lägre inramning av häckar och fruktträd kan anläggas mot gatorna. Den inre delen av kvarteret lämnas öppen för rekreation och trädgårdsodling i skydd bakom husen. Den hårdgjorda ytan begränsas för att ge plats för bersåer, lekytor och nyttoodling.

Industribyggnaderna kommer att rivas, förutom det före detta gårdshuset som byggs om. Sanering av äldre markföroreningar från bland annat tryckimpregnering ska genomföras.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Miljö- och byggnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-mbn@gotland.se, senast den 20 maj 2019. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (MBN 2019/1758).

När tiden för samrådet gått ut kommer inkomna synpunkter redovisas i en samrådsredogörelse som tillsammans med reviderade planhandlingar presenteras för Miljö- och byggnämnden, som beslutar om fortsatt hantering av ärendet.

Upplysningar lämnas av Christian Björkman, fysisk planerare, tfn 0498-269064, eller e-post christian.bjorkman@gotland.se

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN