Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19
Postadress: 621 81 Visby

Tekniska frågor: Lars Westerlund, telefon 0498-269541

Jourhavande tekniker: telefon 0498-209030 (SOS alarm), fråga efter ansvarig arbetsledare på Vatten Norr eller jourhavande arbetsledare i beredskap
Andra frågor: Susanne Pettersson, telefon 0498-203579

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansökan om tillstånd för kommunal vattentäkt i Vibble

Det finns tre befintliga kommunala vattenbrunnar i Vibble som fram till 1996 var en del i Visbys vattenförsörjning. 1996 automatiserades vattenverket. Vattenverket blev under automatiseringsuppbyggnaden stående en längre tid. Då det skulle tas i bruk igen konstaterades järnbakterier i vattnet. Bakterierna bildades i vattnet pga. det längre stilleståndet. Vattenverket saknade reningsprocess och vattentäkten slutade därmed användas. Idag finns andra reningsprocesser för att rena vattnen. Även om det finns lite mikroorganismer i vattnet så är det inget hinder, utan dessa avskiljs med stor säkerhet. Det finns nu två olika reningssteg installerade i Vibble vattenverk.

Tidigare tillstånd till vattenuttag var tidsbegränsat till 2007. Innan vattenuttag kan börja ske igen från de befintliga brunnarna måste ett nytt tillstånd sökas enligt miljöbalken. För att få underlag till en tillståndsansökan har provpumpning utförts för att utreda grundvattenmagasinets egenskaper samt vilken eventuell påverkan det kan bli i omgivningen. Provpumpning har skett under 2018 med låg uttagsvolym samt under perioden maj-september 2019. Länsstyrelsen har informerats om pågående och kommande provpumpning. Under provpumpningen har regelbunden uppföljning skett av grundvattennivån i vattentäkten och i ett antal enskilda vattenbrunnar i närområdet.

Region Gotland har utvärderat provpumpningarna som visar på att det finns kapacitet för ett fortsatt kontinuerligt vattenuttag från brunnsområdet i Vibble. Vattenkvaliteten är god och stabil över tid. Utförda provpumpningar visar inte någon påverkan på omkringliggande enskilda vattentäkter. Tekniska nämnden har den 18 juni 2020 beslutat att ge Teknikförvaltningen i uppdrag om att ansöka om vattendom för Vibble vattentäkt (se protokoll under Dokument nedan).

Samråd med myndigheter och berörda utfördes mellan december 2020 och januari 2021. Redogörelse för undersökningssamråd har lämnats in till Länsstyrelsen. Se dokument Redogörelse för utfört undersökningssamråd nedan. Länsstyrelsen beslutade i mars 2021 att den planerade vattenverksamheten inte ska antas medföra betydande miljöpåverkan (se Dokument nedan).

Aktuellt

Under våren 2021 har ansökan om tillstånd färdigställts. Ansökan skickades in till mark- och miljödomstolen den 11 juni 2021 (se under Dokument nedan).

Se på sidan Tillståndsprövning av vattenuttag hur tillståndsprocessen går till.

Dokument

Kartor och andra detaljerade uppgifter tas bort från dokument av säkerhetsskäl m.m. Ansökan i sin helhet kan begäras ut från mark- och miljödomstolen.