Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19
Postadress: 621 81 Visby

Tekniska frågor: Lars Westerlund, telefon 0498-269541

Frågor om tillståndsprövning: Claudia Castillo, telefon 0498-269391

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillståndsprövning av vattenuttag

Innan en ny kommunal vattentäkt börjar användas i dricksvattenproduktion ska tillstånd för vattenverksamhet sökas enligt miljöbalken. Tillstånd söks hos mark- och miljödomstolen.

Tillståndsprocessen kan beskrivas ungefär så här:

Steg 1 Inför en ansökan om tillstånd utförs förberedande undersökningar. I de förberedande undersökningarna ingår provpumpning och kontroll av vilken påverkan som kan ske både på allmänna och enskilda intressen (t ex enskilda dricksvattenbrunnar). Resultat från undersökningarna sammanställs i ett samrådsunderlag tillsammans med uppgifter om planerade uttagsvolymer, olika beskrivningar med mera.
Steg 2 Samråd sker med myndigheter och berörda. Samrådsmöten genomförs med länsstyrelsen och med berörda markägare med flera. Kallelse till berörda är vanligen personlig. Under samrådstiden kan myndigheter och berörda även lämna skriftliga synpunkter. Syftet med samrådet är att alla ska få information och möjlighet att lämna synpunkter och uppgifter som kan vara relevanta för den kommande ansökan. Allt som har framkommit under samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse.
Steg 3 Med stöd av resultat från undersökningar, det som framkommit under samrådet samt andra relevanta uppgifter upprättas en ansökan och en miljökonsekvensbeskrivning som lämnas in till mark- och miljödomstolen.
Steg 4 Mark- och miljödomstolen bedömer om ansökan behöver kompletteras. I det fall kompletteringar behövs utför sökande dessa och reviderar ansökan.
Steg 5 Mark- och miljödomstolen kungör ansökan. I kungörelsen anges bland annat när skriftliga synpunkter senast ska lämnas in till domstolen. Kungörelsen skickas ut till alla de berörda som har angetts i ansökan. Synpunkter som kommit in till domstolen skickas till sökande som får bemöta dessa.
Steg 6 En huvudförhandling genomförs, vanligen med syn på platsen. Om sökande begär att ansökan ska avgöras på handlingarna (utan huvudförhandling) och inga motparter har några invändningar mot detta, kan domstolen avgöra ärendet på handlingarna.
Steg 7 Mark- och miljödomstolen meddelas en dom (tillstånd).

Det behövs ett omfattande underlag för att ta fram en tillståndsansökan. Detta görs normalt av en teknisk konsult. I tillståndsprocessen krävs även ett juridiskt ombud. Tillståndsprocessen tar cirka ett år att genomföra.

Aktuellt

Påbörjad tillståndsprövning:

Nya vattendomar

  • Fårö Ava 2021-06-16
  • Vibble 2022-01-11