Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Undersökning om betydande miljöpåverkan (BMP)

Kommuner ska i detaljplaneprocessen identifiera, beskriva och bedöma miljöeffekter för att integrera miljöaspekter i planeringen så att en hållbar utveckling främjas.

Vad som avses med miljöeffekter framgår av 6 kap 2 § miljöbalken (MB) och miljöbedömningsförordningen (2017:966) och kan vara sådant som t.ex. risker för människors hälsa eller miljön, det berörda områdets sårbarhet på grund av t.ex. överskridande av miljökvalitetsnormer, kulturvärden eller påverkan på natur som har erkänd skyddsstatus nationellt, inom EU eller internationellt. Om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras enligt 6 kap 3 § MB och en miljökonsekvensbeskrivning tas då fram.

Region Gotland genomför en undersökning om betydande miljöpåverkan för detaljplaner i enlighet med 4 kap 34 § plan- och bygglagen och 6 kap 3 § MB. Samråd om undersökningen genomförs med länsstyrelsen och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen. Ett särskilt beslut om betydande miljöpåverkan tillgängliggörs sedan för allmänheten i enlighet med 6 kap MB.

Aktuella beslut

Här publiceras aktuella beslut om betydande miljöpåverkan fram tills berörda planförslag sänts ut för samråd. Under resterande del av planprocessen (dvs samråd, granskning, antagande) bifogas beslut om BMP till de övriga planhandlingarna i ärendet

Othem Österby 1:198

Bunge Bungenäs 1:8

Öja Botarve 1:11