Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionalt utvecklingsutskott

Regionalt utvecklingsutskott (REGU) består av sju ledamöter utsedda av regionstyrelsen.

De förbereder de ärenden som ska behandlas i något av regionstyrelsens månatliga sammanträden.

Regionalt utvecklingsutskott sammanträder 5 gånger under året. Utskottets sammanträden är inte offentliga.

Ledamöter i regionalt utvecklingsutskott är:
Meit Fohlin (S) , ordförande
Filip Reinhag (S)
Oscar Lindster (S)
Sara Vilhelmsson (M), 1:e vice ordförande
Eva Nypelius (C), 2:e vice ordförande
Johan Malmros (C)
Saga Carlgren (V)

Ersättare i regionalt utvecklingsutskott:
Thomas Karlström (S) och Aino Friberg Hansson (S) att inträda vid förhinder för (S). 
Andreas Unger (M) och Mariette Nicander (M) att inträda vid förhinder för (M). 
Eva Ahlin (C) och Fredrik Gradelius (C) att inträda vid förhinder för (C).
Jörgen Benzler (V) att inträda vid förhinder för Saga Carlgren (V).