Kontakt

Roland Engkvist
EU-samordnare 
Telefon: 0498-20 97 06
E-post: roland.engkvist@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Internationellt arbete

I mars 2017 antog regionfullmäktige Region Gotlands internationella strategi 2017-2020. Strategin har fokus på förutsättningar, arbetssätt och framgångsfaktorer snarare än profilområden. Strategin syftar till att lyfta in omvärldsbevakning och eventuell externfinansiering via projekt som ett horisontellt perspektiv inom samtliga förvaltningar och nämnder med tydlig årlig återrapportering.

Allt arbete ska ligga i linje med verksamheten och alltid ha till syfte att vara verksamhetsutvecklande.

EU-program och aktuella utlysningar

Här listas aktuella utlysningar inom EU-programmen. Mer detaljerad programinformation finns under respektive program.

 

Nyheter

Nyhet den 3 juni 2020: Miljoner till Gotland

Följande projekt har den 3 juni beviljats stöd från Europeiska Regionalfonden i Småland och öarna och från Europeiska socialfonden för Småland och öarna.

Innovationssystem Gotland

Detta samverkansprojekt syftar till att stärka det gotländska innovationssystemet och främja idéutveckling. Projektet ska skapa och sprida arbetssätt för att främja idéutveckling i samverkan mellan offentliga och privata vårdgivare med akademin och Science Park Gotland.

Projektet kommer arbeta med innovationslotsar som skapar möten mellan praktiker och forskare, vars idéer kan leda till verksamhetsutveckling, innovation eller vara intressanta att forska kring.

Detta projekt genomförs i samarbete mellan Uppsala universitet Innovation, Region Gotland samt Science Park Gotland.

Projektbelopp från ERUF: 8,1 mnkr

OUT – Experience Gotland

Projektet ska stärka förutsättningarna för hållbar outdoor-turism på Gotland. Det sker genom affärs-och marknadsutveckling för sportföretag och idrottsföreningar som erbjuder event, upplevelser, produkter och tjänster inom outdoorsektorn.

Det här är ett projekt som drivs av RF-SISU Gotland.

Projektbelopp från ERUF: 4,7 mnkr.

Gemensam digital plattform för Gotland

Projektet ska bidra till stärkt attraktionskraft för Gotland och stötta lokala aktörer och företag vars verksamhet kan stärkas av att knyta an till att vara gotländska. Projektet fokuserar på tre aspekter:

  • Ett gemensamt fönster som visar upp Gotland för omvärlden. Fönstret ska uttrycka bilden av Gotland, både ur besökshänseende och som en plats att bo, leva och verka.
  • Den andra delen är en verktygslåda för näringslivet att ta del av, där ett exempel på funktion kommer att vara möjligheten att ladda hem gemensamt material i form av bilder eller filmer. Genom detta stöttas små och medelstora företag och vi blir fler som kommunicerar Gotland.
  • Den tredje delen är att öka samverkan. I projektet kommer en stor tyngdpunkt vara att samla det offentliga och näringslivet kring den digitala plattformen för att tillsammans skapa förutsättningar för en stärkt attraktionskraft för Gotland och dess näringsliv och organisationer.

Det här projektet drivs av Region Gotland.

Projektbelopp från ERUF: 4,5 mnkr.

ZERO

Projektidén handlar om att stärka gotländska start-upföretag att utveckla hållbara affärsmodeller utifrån Agenda 2030 och klimatutmaningen, ge företagen möjligheter att hamna i internationella sammanhang med exportrådgivning.

Projektet drivs av Science Park Gotland

Projektbelopp från ERUF: 8,5 mnkr.

Energipilot Gotland

Avsikten är att Gotland ska nå de av Riksdagen beslutade energi- och klimatpolitiska målen innan övriga Sverige för att inspirera övriga regioner i Sverige till lärande om hur energi- och klimatomställning kan åstadkommas.

Detta projekt baseras på den färdplan för Energipilot Gotland som Energimyndigheten utarbetat inom ramen för regeringsuppdraget. I projektet planeras två riktade utlysningar för aktörer som genomför aktiviteter på Gotland i syfte att på ett effektivt sätt hantera det ömsesidiga beroende som finns mellan fossilfria transporter och ett robust elsystem.

Projektet drivs av Statens Energimyndighet.

Projektbelopp från ERUF: 21,1 mnkr.

Alla behövs på Gotland

Detta projekt ska stärka samverkan mellan näringsliv och det offentliga, för att öka övergången till arbete och studier för unga gotlänningar. Projektet finansieras av den Europeiska Socialfonden Småland och öarna.

Projektbelopp från ESF: 4,5 mnkr.

Aktuella utlysningar

Socialfonden i Småland och öarna

Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser.

Aktuella utlysningar:

2020/00391 Övergång till arbete och studier

2020/00390 Kompetensförsörjning utsatta branscher i Småland och öarna

Läs mer om utlysningar på ESF-rådets hemsida.

Småland och öarnas regionala strukturfondsprogram

Programmet ska bidra till satsningar för att utveckla näringslivets konkurrens- och innovationskraft, öka övergången till koldioxidsnål ekonomi, samt öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik.

Aktuell utlysning: Ingen aktuell utlysning.

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida.

Interreg Central Baltic

Interreg Central Baltic programmet kan stödja åtgärder som skyddar havsmiljön, ökar tillgängligheten och förbättrar välståndet i regionen.

Aktuell utlysning: ingen aktuell utlysning.

Läs mer på Interreg Central Baltics hemsida.

Frågor

Kontakta oss gärna med frågor gällande Gotlands internationella arbete.


Roland Engkvist
EU-samordnare 
Telefon: 070-447 70 10
E-post: roland.engkvist@gotland.se