Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på vårdcentralen Hemses entré

Hemse vårdcentral satsar på hälsorum och den primära vården

Med ett hälsorum under uppbyggnad och ett dussintal specialistmottagningar har vårdcentralen siktet inställt på en god och nära vård för sina cirka 8 500 listade patienter.

Utrymme för lokala lösningar viktigt för glesbygdsvårdcentralen
- Utrymme för lokala lösningar för att möte ett utökat vårdbehov är av stor vikt. Vi planerar därför att öppna hälsorummet så snart all teknik är på plats. Där ska patienter inledningsvis själva kunna mäta bland annat blodtryck, längd och vikt. Det kommer även att finnas interaktiva digitala skärm där patienterna kan lära sig mer om sin hälsa och ta del av egenvårdsråd och råd om levnadsvanor, berättar Ann Hovland-Tånneryd, nytillträdd enhetschef tillika distriktsläkare och studierektor för ST- och AT-läkarna i primärvården. Vårdcentralen har också startat bokad kvällsmottagning för körkorts- och sjöfartsintyg, vilket är uppskattat av de som använder sig av mottagningen.

Akutteam och en rad sjuksköterskeledda mottagningar
Eftersom Hemse ligger 5,5 mil från lasarettet är det många akutbesök och därför har vårdcentralen ett akutteam som består av en dagjoursläkare, en akutsjuksköterska och en akutundersköterska. Med modellen RAK (Rätt Använd kompetens) som grund har en bokad undersköterskemottagning startats för sår- och blodtryckskontroll, bokning av 24-timmars blodtrycksmätning m.m.

I vårdcentralens uppdrag ingår även en rad olika sjuksköterskeledda mottagningar. Vårdcentralen har till exempel dubbelt så hög förekomst av diabetiker jämfört med resten av ön och därför finns en sjuksköterskeledd diabetesmottagning. På Hemses hjärtsviktsmottagning går idag cirka 170 patienter, att jämföra med motsvarande mottagning på Danderyds sjukhus som har ett drygt hundratal. Det finns även mottagningar för; levnadsvanor, inkontinens, demens, astma-kol, sårvård, rehabkoordinator i team. Just nu deltar vårdcentralen i en internationell studie om hjärtsvikt. Samtalsteamet bestående av psykolog och kurator startar nu på nytt psykologiskt café som leds av psykolog Lena Ljungholm och kurator Maidy Zachrisson.  Varje grupp består av 8-10 deltagare. Tanken med cafét, är att behandlare får möjlighet att möta fler patienter i grupp, utan krav på aktivt deltagande kring egen problematik.

God arbetsmiljö förutsättning för att behålla och rekrytera medarbetare
Utöver satsningar på god och nära vård ligger även att behålla och rekrytera medarbetare med god arbetsmiljö som verktyg den nya enhetschefen varmt om hjärtat:

- Tack vare engagerade medarbetare har vi bl.a. lyckats förbättra arbetsmiljön för ett flertal yrkeskategorier i olika vårdprocesser. Ett exempel är rådgivningssjuksköterskorna som tar emot samtal från patienter arbetade tidigare hela dagen med detta, med 100-tals samtal per dag blev det en stressig arbetsmiljö, berättar Ann Hovland-Tånneryd. Nyligen delades arbetsdagen upp mellan telefonrådgivning och egen sjuksköterske- och specialistmottagning och sjuksköterskorna. På läkarsidan är det idag två specialister i allmän medicin och en tredje är på ingång. Utökad teamsamverkan mellan olika professioner planeras också, säger hon.

Utbildningsvårdcentralen Hemse

Bild på ST-läkare Thomas Fredriksson, vårdcentralen Hemse

Hemse är en Utbildningsvårdcentral, ett koncept som började på vårdcentralen Visby Norr, men som sedan har spritts till andra vårdcentraler och Hemse där man anpassade konceptet till en ”Hemsemodell”. På vårdcentralen finns fyra läkare som gör allmän tjänstgöring, AT-tjänst, och sju ST-läkare, som håller på med sin specialisering. Och fler vill komma dit.

ST-läkare Thomas Fredriksson (på bilden) får handledning på Hemse vårdcentral. Han ska bli specialist i allmän medicin har varit på plats i snart två år.

- Jag började som AT-läkare här och har valt att stanna och påbörja min specialisttjänstgöring (ST-läkare) för jag tycker det är spännande med glesbygd och på Hemse finns bra handledare, säger han.
 

Några mottagningar presenteras - Först ut: Undersköterskemottagningen

Bild på undersköterskorna Elin Bendelin (t v) och Hanna Hedlund.

På mottagningen arbetar en handfull undersköterskor, bland annat Elin Bendelin (t v) och Hanna Hedlund. Under drop-in mottagningen och akutteamets dagjour sköter undersköterskemottagningen bland annat provtagning, vilket leder till snabbare och smidigare vårdprocess för patienterna inför eller efter besök till läkare eller sjuksköterska.

- Vi assisterar också vid operationer och under den bokade undersköterskemottagningen tar vi hand om patienter som behöver till exempel såromläggning, provtagning samt igångsättning av 24-timmars blodtrycksmätning, berättar undersköterskorna.

 

Sjuksköterskemottagningen

Bild på Eva Ahlin Sigrén, sjuksköterska, som den här dagen bemannar sjuksköterskemottagningen på vårdcentralen Hemse

Eva Ahlin Sigrén (bilden), sjuksköterska, bemannar den här dagen sjuksköterskemottagningen.

Under förmiddagen tar mottagningen emot patienter på drop-in mottagningen för en första bedömning, och vid behov av vård eller provtagning får patienterna gå vidare till undersköterskemottagningen för provtagning och/eller besök till läkare som bemannar dagjouren. Sjuksköterskemottagningen har också hand om akuttelefonen dit 1177 Sjukvårdsrådgivningen, ambulans eller äldreboenden ringer.

- Är det sjukvårdsrådgivningen har de ofta en akut sjuk suderbo på tråden och vill stämma av om patienten ska åka till akuten på lasarettet eller till vårdcentralens akutteam, berättar Eva Ahlin Sigrén. Ambulansen kan också höra av sig vid behov av akut läkarbedömning av patient när man är osäker på om det finns behov av sjukhusvård eller om ett besök på vårdcentralen räcker. Äldreboenden och särskilda boende hör ringer till vårdcentralens akutnummer vid behov av akut tid till läkare för en av deras boende, säger hon.

Sjuksköterskemottagningen för samtalsbokning telefonrådgivning/tidbokning

Bild på Sjuksköterskan Åsa Sigsarve, som denna dag bl.a. bemannar sjuksköterskemottagningen för samtalsbokning

När patienter ringer till vårdcentralen är sjuksköterskemottagningen oftast första anhalt på vägen för råd om vård alternativt tidbokning till en ut av vårdcentralens mottagningar.

Sjuksköterskan Åsa Sigsarve (på bilden) delar på att bemanna mottagningen med en handfull andra kollegor. Eftersom mottagningen svarar på 100-tals samtal per dag delar sjuksköterskorna på att sitta i samtalsbokning under delar av dagen med övrigt mottagninngsarbete. För Åsa, som är specialistsjuksköterska inom demenssjukvård och inkontinenssjukvård, innebär det att delar av arbetsdagen även ägnas åt mottagning inom sitt specialistgebit.

- Det känns inte lika betungande när vi kan varva telefonrådgivning på det här sättet med annan mottagning, konstaterar Åsa.

Astma/Kol-mottagningen

T h distriktssköterska Tove Wallstedt tillsammans med sjuksköterskan Marlene Larsson, som nyligen börjat jobba på vårdcentralen.

På astma- och KOL-mottagning träffar patienterna distriktssköterska Tove Wallstedt (t h på bild), som är specialiserad på sjukdomar i luftvägarna. På bilden ses också sjuksköterskan Marlene Larsson, som nyligen börjat jobba på vårdcentralen.

Vid astma- och KOL-mottagningen utreds patienter med symtom som kan tyda på astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom - KOL, eller annan lungsjukdom.

För att säkerställa diagnosen mäts lungfunktionen med spirometri. Eventuell behandling följs upp och patienterna får information om hur man själv kan påverka sin hälsa. De som vill sluta röka eller snusa får hjälp och stöd med det.

Medicinska sekreterare

På bild ses vårdcentralens medicinska sekreterare f v: Kristina Andersson, Elisabeth Persson, Ann Hansson och Marie kronberg.
På bild ses vårdcentralens medicinska sekreterare f v: Kristina Andersson, Elisabeth Persson, Ann Hansson och Marie Crohnberg.

Elisabeth Persson rapporterar vid fototillfället till kollegorna från vårdcentralens ledningsmöte som hålls varje måndag. Förutom att skriva läkarnas diktat in i patientjournalerna efter vårdbesök har de medicinska sekreterare många och varierande arbetsuppgifter. Listning av patienter, introduktion av nya läkare och remisshantering kan nämnas som ett axplock av vad de medicinska sekreterarna arbetar med dagligen.

Dietistmottagningen

Bild på Gabriella Löf som är dietist och arbetar på en 20-procents tjänst på vårdcentralen Hemse

Gabriella Löf är dietist och arbetar på en 20-procents tjänst.
 
- Jag brinner för levnadsvanemottagning och ser det som ett viktigt uppdrag för primärvården, säger Gabriella Löf.

Hon får stöd av den senaste folkhälsoundersökningen som presenterades före årsskiftet. Av befolkningsenkäten kan man se att det finns ojämlikhet i hälsa och levnadsvanor utifrån bland annat utbildningslängd och hushållsinkomst på Gotland. På södra delen är t ex förekomsten av fetma och rökning högre än resten av Gotland.

- Rapporten visar att det är mycket angeläget av vi får resurser och har en tydlig strategi för att få målgruppen att själva önska en förändring kring sin egen hälsa. Det finns en uppsjö av information om hälsa men det når inte fram. I samband med en fokusvecka i höstas byggde jag ett ”sockerberg” i patientväntrummet där vi visade hur mycket socker olika matvaror innehåller. Det tog skruv och den gick hem hos besökarna, berättar Gabriella.

Medicinsk fotvårdsmottagning

Bild på Ann-Marie Randleff, medicinsk fotterapeut på vårdcentralen Hemse.

Ann-Marie Randleff är medicinsk fotterapeut.
Mottagningen tar bara emot diabetiker med remiss till medicinsk fotvårdsbehandling. Det är inte alla diabetiker som får remiss, utan man ska ha nedsatt känsel eller andra problem med blodcirkulation.

- Jag har fullbokat och jag ser en ökande skara med behov av medicinsk fotvård, ett behov som går ner i åldrarna. Många upptäcker att de har diabetes för sent med allt vad det innebär i form av t ex minskad känsel och cirkulation i fötterna,  berättar Ann-Marie Randleff.

Mottagningen har ett stort upptagningsområde med hela södra Gotland inklusive Klinte. Man behöver inte vara listad på vårdcentralen, utan det kommer även patienter från Visby om det inte finns tider där. Även en del vinterfastlänningar passar på att boka fotvård i Hemse på somrarna.