Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förslag till detaljplan för Gammelgarn Gartarve 4:1 m.fl.

Planförslaget daterat 2018-12-05 som varit på samråd har efter samrådstidens slut reviderats och ställs nu ut för granskning.
 
Syftet med planförslaget är att tillskapa tolv nya fastigheter för bostadsändamål för friliggande villabebyggelse. Inplaceringen av de nya tomterna utgår från befintlig bebyggelsestruktur, vilket innebär att fastigheterna nås från gemensam väg och omges av naturmark, så att den skogliga karaktären bibehålls och landskapsbilden inte påverkas negativt. I den inre delen av området samlas sju av fastigheterna kring en planerad damm. Övrig mark regleras som naturmark. Fyra intilliggande befintliga fastigheter ingår också i detaljplanen.

Bebyggelsen har delvis stöd i Fördjupad översiktsplan för Östergarn och Katthammarsvik 2025.

Efter samrådet har följande revideringar gjorts:

 • Detaljplanen övergår enligt förslag från Länsstyrelsen till handläggning enligt Plan- och bygglagen 2010:900, så kallat standardförfarande.
 • Planbeskrivningen har kompletterats med uppgiften om att de nybildade fastigheterna inom detaljplanen ska anslutas till Nyhagens vatten- och avloppsprojekt. En bindande anmälan har tecknats för de tolv fastigheternas anslutning. Det förutsätts att VA-anslutningar och områdets infrastruktur har färdigställts innan bygglov kan ges.
 • Planbeskrivningen har kompletterats med en bedömning av huruvida planförslaget påverkar miljökvalitetsnormer för yt- och grundvattenförekomster.
 • Planförslaget har kompletterats med ett resonemang över hur grävda brunnar och föreslagen damm står i hydrologisk kontakt med varandra. Dammens utbredning och placering av framtida badanläggning har justerats.
 • Planbeskrivningen har utvecklats med avseende på effektiv energianvändning och användning av förnybar energi såsom solceller och solfångare.
 • Planbeskrivningen har kompletterats med en redovisning av hur målpunkter som badplats och nuvarande hållplats för kollektivtrafik kan underlättas.
 • Planbeskrivning och plankarta har justerats och förtydligats i enlighet med Lantmäteriets framförda synpunkter angående huvudmannaskap, gemensamhetsanläggningar, m m.
 • Planbeskrivning kompletteras enligt Skanovas önskemål avseende befintliga markförlagda teleanläggningar.
 • För att underlätta möten har befintlig vägbana mellan länsväg 556 och lokalgata breddats med 4 meter på plankartan. Denna ska anläggas av exploatören.
 • Ny planbestämmelse har införts – beläggning1 – vilken innebär att gata inte får asfalteras.
 • Ny planbestämmelse – b1 – Källare får inte finnas, har införts.
 • Planbestämmelse om högsta totalhöjd har ändrats till högsta nockhöjd.
 • Utöver redovisade ändringar har redaktionella tillägg och justeringar genomförts i planhandlingarna. I detta ingår även översyn av planbestämmelsers formulering utifrån nya direktiv.

Samtliga planhandlingar finns tillgängliga för granskning hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby samt på hemsidan www.gotland.se/detaljplan.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-bn@gotland.se,

senast den 12 februari 2019. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (BN 2013/891).

Den som inte senaste under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen.

Har du några frågor är du välkommen att ringa Stina Wester, Fysisk planerare tfn 0498-26 91 74.