Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hantering av brandfarliga varor

Tillstånd för civil hantering av brandfarliga varor söks hos räddningstjänsten. 

Cisterner kräver normalt bygglov och detta söks separat. Räddningstjänsten gör också avsyning och ger drifttillstånd.

Tillsyn över den civila hanteringen utförs av miljö- och byggnämnden via räddningstjänsten. Tillsyn för försvarets hantering av brandfarliga varor samt över vissa tekniskt komplicerade civila anläggningar utövas direkt av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Räddningstjänstens tillståndsbeslut överklagas hos länsstyrelsen vars beslut kan tas upp i länsrätten. MSBs- tillståndsbeslut överklagas till länsrätten. Länsrättens be­slut kan endast efter särskild prövning tas upp i kammar­rätten.

Räddningstjänstens tillsynsbeslut överklagas hos MSB, vars beslut inte kan överklagas. MSBs egna tillsyns­beslut överklagas till länsrätten.

Ansökan görs på räddningstjänsten blankett, se nedan. Pröv­ningen regleras av lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) och MSBs föreskrifter.

 

Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor
Utdrag ur MSBFS (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) författningssamling 2013:3, kap 2.

Kap 2.2-4 Undantag från tillståndsplikt
 

 

Hantering

 

Volym (liter)

Brandfarliga gaser

Brandfarliga aerosoler

Brandfarliga vätskor flampkt <600

Brandfarliga vätskor flampkt >600

 

Yrkesmässig publik2) verksamhet 

Inomhus: 2 Utomhus3):60

100

100

10 000

 

Yrkes­mässig icke publik verksamhet, inom­hus

250

500

500

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, utomhus4)

1 000

3 000

3 000

50 000

Icke yrkesmässig hantering5)

Gasol: 60

Andra gaser:10

 

100

100

10 000

 

1) Hit räknas även gasoljor, diesel & lätta eldningsoljor med flampunkt 55-600 C
2) Med yrkesmässig avses all hantering som inte är privat, t.ex. även föreningar & frivilligorganisationer
3) Detta gäller under förutsättning att även förbrukning sker utomhus
4) Med utomhus avses även nedgrävda cisterner & rörledningar
5) Detta omfattar endast privat hantering

 

Mer om brandfarliga och explosiva varor.