Kontakt

Regionens gemensamma registratur
Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Öppettider registraturen
måndag-fredag klockan 08.00-15.00. Du når registraturen via den gemensamma receptionen på nedre plan i rådhuset.
 
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Handlingar och protokoll

Öppenhet är en av grundstenarna i ett demokratiskt samhälle och du har rätt att ta del av de allmänna handlingar som upprättas av eller inkommer till Region Gotland, utom om dessa omfattas av sekretess.

Sök i Region Gotlands diarium

Region Gotland har en sökportal som visar ett utdrag av Region Gotlands ärenden och handlingar som är offentliga.
Sök i Region Gotlands diarium.

Offentlighetsprincipen

Tryckfrihetsförordningen (TF) är en av Sveriges fyra grundlagar med anor från 1766. I TF stadgas det att alla, svenska och utländska medborgare, ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar "till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning".

Protokoll och kallelser hittar du till exempel på sidorna för regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnderna.

Senast publicerade protokoll: