Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regional utveckling

Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och livslust.

Så lyder Gotlands gemensamma vision för år 2025. Vision Gotland 2025 är också ett regionalt utvecklingsprogram, alltså ett  styrdokument för hela det gotländska samhällslivet. Oavsett aktör ska detta vara inriktningen för våra gemensamma kraftsamlingar. 

Regional utveckling i stort handlar om alla våra verksamhetsområden såsom skola, vård och omsorg, bygglov, vatten och avlopp med mera. Det kan ni läsa om i rubrikerna längst upp.

Gotlands regionala utveckling är också ett särskilt politikområde; regionalt tillväxtarbete med fokus på regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning. Till det knyts arbetet med folkhälsa, näringslivsutveckling, miljö med mera.