Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på psykiatrins entré på Korpen.

Vuxenpsykiatrin kraftsamlar för förbättrad tillgänglighet

Publicerad 2018-10-25 11:37
Psykiatrin har sedan en tid tillbaka tagit ett samlat grepp för att förbättra tillgängligheten till vuxenpsykiatri. Fast vårdkontakt och erbjudande om efterföljande läkaruppföljning är en del av satsningen.

Bild på Marie Härlin, vo-chef psykiatri
- Vi står inför en rad utmaningar gällande tillgängligheten, precis som övriga psykiatriska verksamheter runt om i landet. Högst på att göra listan står och pågår en rad olika rekryteringsinsatser för att behålla och rekrytera medarbetare till psykiatrin, säger Marie Härlin, verksamhetsområdeschef för psykiatrin. Vi vet att minskat beroende av inhyrd personal innebär en bättre kontinuitet för patienterna, ökad tillgänglighet och därmed ökad trygghet, säger hon.

Psykiatrin erbjuder idag fastvårdkontakt till alla. Det ger patienten en ökad trygghet, kontinuitet och samordning av insatserna.

- Vi har alltid möjlighet att erbjuda läkaruppföljning som innefattar medicinsk uppföljning och utfärdande av läkarintyg eller läkarutlåtande om hälsotillstånd vid behov, säger Marie Härlin. Omvårdnadsteamet kan idag ge våra patienter en intensiv och tät uppföljning och erbjuder hembesök och akuta enskilda- och familjesamtal, säger hon.

Med gruppbehandlingar kan fler få hjälp med tillgängliga personalresurser. Den psykiatriska öppenvården har ett flertal gruppbehandlingar, både psykopedagogiska grupper och psykoterapeutisk behandling i grupp.

- Vad gäller information om vårdgarantin pågår ett arbete för att kvalitetssäkra uppgifterna så att det överensstämmer med vårdgarantins intentioner. Vi vill att patienter ska få korrekt information om rättigheter i förhållande till vårdgarantin, säger Marie Härlin. Arbetet med att förbättra tillgängligheten till psykiatrin fortsätter med oförminskad kraft så att vi på kort och lång sikt kan säkerställa att patienterna även fortsättningsvis får en god vård med hög kvalitet inom psykiatrin, säger hon.