Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2018-10-24 15:05
Idag den 24 oktober har barn - och utbildningsnämnden (BUN) sammanträtt. Nämnden har bland annat beslutat att införa enhetliga arbetskläder inom förskolan.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen fick i dag i uppdrag av nämnden att succesivt under en femårsperiod införa enhetliga arbetskläder för Region Gotlands förskolepersonal inom ramen för budget, med start år 2019. Införandet av arbetskläder genom ett centralt beslut är ett led i arbetet med att skapa en likvärdighet för alla förskolor och att stärka Region Gotlands varumärke. Dessutom skapar enhetliga arbetskläder trygghet då både vårdnadshavare och utomstående kan identifiera vilka som är personal på förskolan.

Nämnden följde upp resultaten för årskurs 9

BUN tog idag del av en fördjupad analys av kunskapsresultat i årskurs 9, som i stort är i paritet med riket. Men det finns samtidigt variationer mellan de olika skolenheter inom grundskolan på Gotland. Fler elever på Gotland jämfört föregående år är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet, men analysen visar att det fortfarande finns brister i likvärdighet.

Det kan konstateras att flickor har högre måluppfyllelse än pojkar, att elever till föräldrar med hög studiebakgrund har lättare att nå målen och att nyanlända elever med annat modersmål än svenska har svårare än elever födda i Sverige att nå kunskapsmålen. Det som är positivt, förutom att fler elever är behöriga till gymnasiet, är att Gotlands skolor kompenserar för olikheter i föräldrars studiebakgrund på ett bättre sätt än i riket generellt, att meritpoängen i årkurs 9 över tid har höjts samt att resultatet i matematik jämfört föregående år har höjts.

Nämnden gav utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag till ny resursfördelningsmodell – det vill säga fördelningen av de ekonomiska resurserna till förskolor och grundskolor utifrån barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.

Mottagningsverksamheten blir permanent

Barn- och utbildningsnämnden har även beslutet att permanenta den centrala mottagningsenhet Lotsen för nyanlända elever i åldern 6-19 år med annat modersmål än svenska. Denna har drivits på försök sedan augusti 2017 att säkerställa kvalitet och likvärdighet kring mottagandet. Sedan starten i augusti har 150 elever tagits i verksamheten som har 4,5 personer anställda och återfinns inom enheten för modersmål och studiehandledning vid grundskolan. BUN beslutade att kostnaderna för verksamheten från och med 1 januari 2020 ska rambudgeteras genom att arbetas in i nämndens strategiska plan och budget.

BUN avslutade sitt sammanträde med ett studiebesök på Gotlands nyaste förskola: förskolan Törnekvior i Visby.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser