Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Händelser anmäls enligt lex Maria

Publicerad 2018-10-24 07:53
Sju allvarliga händelser inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen har rapporterats som vårdavvikelser och har därför anmälts av förvaltningen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

- Vårdavvikelser utreds alltid av berörda chefer och brister som påvisas leder till olika typer av åtgärder, säger chefläkare Gunnar Ramstedt vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen. När vi som i dessa allvarliga fall ser att det har funnits brister i vården, som kanske hade kunnat undvikas, anmäler vi enligt lex Maria så att genomförda utredningar och vidtagna åtgärder granskas av vårdens tillsynsmyndighet, säger han.

Detta är de första lex Maria anmälningar som förvaltningen skickar in till IVO i år. Händelserna har inträffat under en längre tidsperiod. De har kommit till förvaltningens kännedom successivt under året. På grund av olika omständigheter har inget ärende skickats in förrän nu. Jämfört med tidigare år är sju allvarliga vårdavvikelser ett relativt lågt antal. Mellan åren 2013 och 2017 har antalet legat mellan 8 och 23, i genomsnitt 17.