Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Automatiskt brandlarm

Ett automatiskt brandlarm är en viktig del i ett företags eller verksamhets brandskydd eftersom det gör att en brand kan upptäckas tidigt.

Ett automatiskt brandlarm ökar chansen att människor ska hinna utrymma en byggnad i god tid och hinna göra något för att begränsa brandens följder ökar.

Verksamheter som har ett automatiskt brandlarm är ofta hotell, vårdanläggningar, hem för vård och boende (till exempel äldreboenden) och alternativa boenden.

Hur fungerar det?

Ett automatiskt brandlarm används för att ge en tidig upptäckt och larmning av en brand som uppstår i byggnaden. Brandlarmet består av rök- eller värmedetektorer (brandvarnare) som skickar en signal till en centralapparat som vidarebefordrar signalen till en bemannad plats där åtgärder görs till följd av larmet.

I vissa fall går även klockor eller sirener i ett utrymningslarm igång. Ägaren till automatlarmet kan teckna ett avtal med SOS och räddningstjänsten vilket gör att räddningstjänsten automatiskt larmas om larmet aktiveras.

Hur gör man?

Det är en privat leverantör som installerar automatlarmsanläggningen – det finns flera företag på marknaden. Därefter tas kontakt med oss på räddningstjänsten som berättar mer om den kvalitetsplan som måste uppfyllas och hur allt det praktiska fungerar. Kontakta gärna Per Wikberg på per.wikberg@gotland.se eller 0498-26 98 47 för att få veta mer.

Ägarens ansvar

Ansvaret för det automatiska brandlarmet ligger på ägaren och/eller nyttjanderättsinnehavaren av den byggnad eller verksamhet som anläggningen skyddar.

Ansvaret innefattar såväl ansvar för status och underhåll av själva automatlarmsanläggningen samt för de larm som kommer från anläggningen. Med andra ord gäller ansvaret för att larmen som går till räddningstjänsten (och som leder till räddningstjänstinsats) är riktiga.

Tidigare år har många av larmen inte varit riktiga utan berott på annat än brand. Den typen av larm kallas för "onödiga larm". Räddningstjänsten jobbar för att minska antalet onödiga larm genom att ställa högre krav på anläggningarnas driftsäkerhet och tillförlitlighet. Högre krav ställs även på kompetensen och beredskapen hos medarbetarna i de olika verksamheterna så att de kan hantera sin automatlarmsanläggning mer effektivt.

Ibland kan försäkringsbolag ställa högre krav beträffande automatiska brandlarm än räddningstjänsten och det är därför viktigt att kontakta dem innan ett larm tas ur drift.

Räddningstjänstens ansvar

Utöver att göra insatser när larmet går genomför vi tillsyner med tillhörande rådgivning och uppföljning av inträffade larm för att göra automatlarmsanläggningen så effektiv och väl fungerande som möjligt.

För dig som har ett automatiskt brandlarm

Du som har ett automatiskt brandlarm kan läsa mer i handboken för automatiska larm.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om automatiska brandlarm? Kontakta gärna Per Wikberg på per.wikberg@gotland.se eller på 0498-26 98 47.