Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
På bilden ses några av distriktsläkarna på vårdcentralerna Visby Norr och Wisby Söder.

Vårdcentraler provar unik arbetstidsmodell för läkare

Publicerad 2018-10-16 08:18
Minskat behov av hyrläkare och därmed ökad kontinuitet och patientsäkerhet. Det är några av målen när vårdcentralerna Visby Norr och Wisby Söder testar en unik arbetstidsmodell för sina fast anställda distriktsläkare.

Under tre månader schemaläggs 20 procent av läkarnas arbetstid för utvecklings- och förändringsarbete. Målsättningen är att Primärvården ska behålla och locka fler läkare till regionens vårdcentraler.

- Syftet med projektet är att ta fram och pröva en arbetstidsmodell där verksamhetsutveckling och kompetenshöjning schemaläggs för en bättre arbetsmiljö och patientsäkerhet i form av ökad kontinuitet för patienterna, säger Carina Söderström, chef för primärvården.

I hälso- och sjukvårdens nationella omställning mot en god och nära vård vill man att primärvården skall vara första linjens sjukvård och navet för patienten. En förutsättning för att lyckas med denna omställning är fler fast anställda allmänspecialister, säger hon.

Primärvården på Gotland har brist på fastanställda distriktsläkare, detta medför ett beroende av hyrläkare som resulterar i en oönskad ekonomisk situation samt en försämrad kontinuitet, patientsäkerhet och arbetsmiljö. Projektet med att ta fram en ny arbetstidsmodell sker inom ramen för Personalmiljarden och försöket att arbeta enligt denna startar den 15 oktober och pågår fram till årsskiftet med efterföljande utvärdering.

En tvärprofessionell projektgrupp bestående av personal från vårdcentralerna Wisby Söder och Visby Norr har under ledning av en projektledare tagit fram förslaget till en ny arbetstidsmodell för de fast anställda läkarna.

- Det här känns som ett steg i helt rätt riktning för att få till en långsiktighet i läkarbemanningen på öns vårdcentraler. För att nå dit är det avgörande att vi distriktsläkare ges utrymme inom vårt uppdrag att använda och förstärka vår kompetens för verksamhetens och patienternas bästa, konstaterar Susanna Althini, nybliven distriktsläkare och specialist i allmänmedicin.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen viktigaste fokusområde är att arbeta för ett minskat beroende av inhyrd personal. Det finns en handlingsplan för att behålla och rekrytera vårdpersonal genom bättre arbetsmiljö, garanti för fortbildning och nya arbetssätt. Dessa ses som nyckelfaktorer för att lyckas med rekrytering och att behålla tillsvidareanställd personal.