Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Mandatperiodens första regionstyrelse

Publicerad 2018-10-15 16:42
Den nyvalda regionstyrelsen sammanträdde i eftermiddag för att utse bland annat ett arbetsutskott.

 

I förmiddags inleddes den nya mandatperioden när fullmäktige höll sitt första sammanträde. Sammanträdet inleddes med en stunds tystnad till minne av den tidigare regiondirektören Per Lindskog, som avled i helgen efter en tids sjukdom.

Den korta dagordningen dominerades av val av presidium, regionstyrelse och regionråd. Fullmäktiges nya ordförande Inger Harlevi (M) tog över klubban och ledde resten av sammanträdet.

Redan ett par timmar senare var det dags för den nyvalda regionstyrelsen att hålla sitt första sammanträde med Eva Nypelius (C) som ordförande.

Den första uppgiften blev att utse ett nytt arbetsutskott, som även fungerar som krisledningsnämnd. Arbetsutskottet, förstärkt av de ännu inte utsedda ordförande i byggnadsnämnden och tekniska nämnden, utgör även regionala exploateringsrådet.

Utöver valen gav regionstyrelsen ett uppdrag till regionstyrelseförvaltningen att förbereda en sammanslagning av miljö- och hälsoskyddsnämnden med byggnadsnämnden från den 1 januari 2019. Den nya nämnden föreslås få 13 ledamöter. Ärendet återkommer för beslut i regionfullmäktige under hösten.

 

Regionstyrelsen 2018-2022:

Eva Nypelius (C), ordförande
Stefan Nypelius (C)
Eva Ahlin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M), 1:e vice ordförande
Andreas Unger (M)
Johan Thomasson (L)
Meit Fohlin (S), 2:e vice ordförande
Filip Reinhag (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Håkan Ericsson (S)
Tommy Gardell (S)
Saga Carlgren (V)
Isabel Enström (MP
Lars Engelbrektsson (SD)

 

Regionstyrelsens arbetsutskott/krisledningsnämnd 2018-2022:

Eva Nypelius (C), ordförande
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Johan Thomasson (L)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren (V)

Kultur- och fritidsberedning 2018-2022:

Fredrik Gradelius (C), ordförande
Stefan Nypelius (C)
Robin Storm (M)
Oscar Lindster (S)
vakant (V)