Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Foto: Sara Appelgren 2015 © Region Gotland/Gotlands Museum

Aktuella projekt

I världsarvsarbetet ingår både samordning och strategiskt arbete kring bevarande och utveckling av Hansestaden Visby och samarbeta med andra världsarvsorganisationer, i och utanför Sverige. Det betyder att vi både håller i och medverkar i en rad projekt på hemmaplan och internationellt. 

Projekt Resan mot Hållbar Hansestad – platsutveckling genom besöksförvaltning

Projektet pågick mellan april 2022 och mars 2023 med medel från Tillväxtverket inom ramen för satsningen ”Fördjupning mot hållbar platsutveckling”. Region Gotland var projektägare och i arbetsgruppen fanns fem samarbetspartners; Gotlands förenade besöksnäring, Gotlands museum, Visby centrum, Uppsala universitet Campus Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län. Syftet med projektet var att analysera platsen utmaningar och möjligheter utifrån ett besöksnäringsperspektiv samt göra strategiska och organisatoriska ställningstaganden. Frågeställningen var hur en effektiv besöksförvaltning kan bidra till ett hållbart världsarv. I projektet tog man fram visionen; Hansestaden Visby är en levande och välbevarad världsarvsstad, fylld av mångfald, möjligheter och genuina upplevelser som bidrar till ett hållbart och resilient Gotland. Läs mer om projektet och dess resultat i slutrapporten.

Projekt ”Connecting Practices, phase IV”

Detta pilotprojekt bedrevs mellan april till december 2022 och projektledare på plats var Kristin Löfstrand, Länsstyrelsen i Gotlands län. Initiativet kom ifrån ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) som valde Hansestaden Visby som pilotvärldsarv. Syftet med projektet var att utveckla ett ramverk för långsiktigt resiliens-tänkande genom olika scenarios för framtiden. Huvudmålet med denna fas var att anpassa metoden ”Wayfinder” som utvecklats av Stockholm Resilience Centre primärt för naturplatser till att fungera även för kulturmiljöer. Resiliens betyder motståndskraft och anpassning till förändringar i omvärlden så att platsens karaktär bibehålls. Mer om projektet och dess resultat kan du läsa i slutrapporten nedan.