Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Starkt delår trots underskott i nämnderna

Publicerad 2018-10-03 08:30
Region Gotlands resultat efter årets första åtta månader uppgår till 253 miljoner kronor. Nämndernas verksamheter har dock fortsatta svårigheter att hålla budget.

Den andra delårsrapporten för 2018 innehåller både positiva och negativa besked. Prognosen för helåret är ett överskott på 204 miljoner kronor, 53 mnkr mer än fjolårsresultatet. Reavinster och exploateringsintäkter står för 149 mnkr av överskottet.

– Att resultatet ser ut att bli ännu bättre än vi tidigare trott är förstås väldigt glädjande. Samtidigt är kostnadsutvecklingen för verksamheterna oroande, säger regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S).

Av nämnderna är det endast regionstyrelsen och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som bedömer att de kommer att redovisa överskott i slutet av året, medan miljö- och hälsoskyddsnämnden går mot ett nollresultat. Övriga nämnder ser ut att göra minusresultat, vilket gör det svårare att balansera de fortsatt stora underskotten från vård- och omsorgsnämnderna. Totalt blir nämndernas delårsresultat -14 mnkr, och prognosen för helåret -47 mnkr.

– I fjol var vi nära ett nollresultat för nämnderna men i år ser vi inte ut att klara det. Det är bland annat minskade statsbidrag som gör att intäkterna till verksamheterna krymper, vilket gör att vi måste bli ännu bättre på att bromsa kostnadsutvecklingen. Att vi äntligen ser tydliga resultat av arbetet för att bryta vårt beroende av hyrpersonal är däremot verkligen goda nyheter, säger regiondirektör Peter Lindvall.

Det prognosticerade helårsresultatet för Region Gotland är 139 mnkr bättre än budget. Efter att reavinster räknats bort blir det så kallade balanskravsresultatet 41 mnkr.