Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Utbildningar och utbildningsmaterial

Under mandatperioden erbjuds du som förtroendevald återkommande utbildningstillfällen förutom de nämndspecifika. 2021 presenteras utbildningar inom upphandling, ekonomi, säkerhet och juridik. Du kan se inspelningar av tidigare utbildningarna genom att klicka på länk under respektive utbildningsrubrik längre ner på sidan.
 
JURIDIK. OBS ÄNDRAD TID. Torsdagen 19 oktober kl 13-16 föreläser Patrik Pettersson och Lisa Etzner, jurister i Region Gotland om grundläggande kommunal lagstiftning.
 
Reservera dagarna och tiderna så återkommer vi några veckor innan varje föreläsning med detaljerat program och digitalanmälningslänk och information om arvode vid utbildningarna. Under rådande pandemi sker alla utbildningstillfällena digitalt.
 
TIDIGARE UTBILDNINGAR:
HOT, VÅLD och SÄKERHET - Edward Andersson konsult och Agneta Blom docent statsvetenskap ger en grundläggande utbildning i frågor kring hat, hot, våld och säkerhet för förtroendevalda. Utbildningen introduceras av säkerhetschef Johan Kallum Region Gotland. Hot och säkerhet grundläggande utbildning
 
 
UPPHANDLING - Nanna Sörling, Upphandlingschef i Region Gotland, ger en grundläggande introduktion i upphandling och styrande principer.
 
EKONOMI - Roland Svensson, utbildningsledare, Kommunal ekonomernas förening, föreläser om god ekonomisk hushållning och kommunallagens krav. 
 

BARNRÄTT I PRAKTIKEN - Marie Lundin Karphammar, jurist och ansvarig för barnrättsfrågor på Sveriges kommuner och regioner, SKR. Därtill presenteras arbete inom barnrätt som pågår i Region Gotland. Utbildning förtroendevalda barnrätt 2020 

DIGITALISERING - Med utgångspunkt i Region Gotlands kvalitetsmål och digitaliseringsstrategi presenteras goda exempel på digitalisering i Region Gotland. Vidare talar Andreas Skog, projektledare för Digitala Västerbotten tillsammans med Anders Nordh SKR om digital transformation och om förtroendevaldas viktiga roll i digitalisering av offentlig sektor. Presentationer en bit in i filmen: SBF 18:20, UAF 25:30, E hälsa 41:30, HSF 47:50, SOF 60:00, SKR 72:00. Utbildning förtroendevalda digitalisering 2020 

Korta introduktionsfilmer, länkar till webbutbildningar och utbildningsmaterial, riktade till dig som politiker.

Introduktionsfilmer

Rollen som förtroendevald - Eva Nypelius

Region Gotlands uppdrag, organisation och koncernsamordning - Peter Lindvall

Regionalt utvecklingsansvar - Stefan Persson

Region Gotlands styrmodell och god ekonomisk hushållning - Åsa Högberg

Kvalitet - Anders Granvald

Arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar - Lotta Israelsson och Patrik Larsson

Juridik - Lisa Etzner och Patrik Pettersson

Trygg politiker - Johan Kallum

Arbetet i fullmäktige, styrelse och nämnder - Malin Bergström

 

Länkar till webbutbildningar

Ditt politiska uppdrag som förtroendevald

På SKL:s sida hittar du information, publikationer och filmer som stöd för ditt politiska uppdrag som förtroendevald.

Här hittar du SKL:s material

Grundläggande utbildning inom mänskliga rättigheter

Här hittar du SKL:s utbildning om mänskliga rättigheter

SKL:s utbildningspaket om förtroendevaldas arbetsmiljöansvar

Här hittar du SKL:s utbildning om arbetsmiljöansvaret

Webbutbildning i juridik för politiker

Regionen har köpt in en webbutbildning i kommunal juridik för förtroendevalda. Den heter ”Juridik för politiker” och består av tre delar. Kontakta nämndens eller fullmäktiges sekreterare för information om åtkomst.

SKL:s webutbildning korruption

Här hittar du SKL:s utbildning om korruption

Webbutbildning om hat och hot mot förtroendevalda

Här hittar du SKL:s utbildning om hat och hot mot förtroendevalda

Samtalstonen i politiken – dilemman och utmaningar

Samtalstonen i politiken är ett utbildningsmaterial för förtroendevalda i styrelser, nämnder och fullmäktigeförsamlingar.

Här hittar du SKL:s utbildning om samtalston i politiken