Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Krisberedskap och säkerhet

För att Region Gotland ska kunna ge en god samhällsservice även vid kris eller en stor olycka finns en plan för allvarliga eller extraordinära händelser. Regionens ansvar regleras i lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Läs mer om Region Gotlands kris- och katastrofhanteringsarbete här

Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i sådana fall att så skall ske. Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden. Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice ordföranden i dennes ställe.

Läs mer om Region Gotlands krisledningsorganisation här

Region Gotland samverkar enligt en överenskommelse med polisen, försvarsmakten, kustbevakningen och länsstyrelsen inom krisberedskapsområdet, kallat Krissamverkan Gotland. Syftet är att Krissamverkan Gotland ska bidra till säkerhet och trygghet för befolkningen på och runt Gotland samt ett samordnat utnyttjande av resurser.

På Gotland ska du kunna känna dig trygg, både som boende och som politiker. Upplever du hot på något sätt – anmäl direkt! Då får vi en chans att förebygga riskerna, för dig, din familj och dina kollegor. Ju tidigare du anmäler desto större chans att polisen kan klara ut anmälan eller sätta det i samband med andra anmälningar. För att öka din trygghet som politiker finns en webbutbildning.

Här hittar du mer information och webbutbildningen Trygg som politiker - en demokratisk rättighet

Kontakta alltid polisen om du har blivit hotad eller känner dig hotad. Poängtera att hoten uppstått på grund av din roll som förtroendevald inom Region Gotland samt begär gärna Åtkomstskydd enligt ÅFS 2007:3 3§ .

Läs mer om åtkomstskydd här

Gör också en anmälan i RiTiSk, Region Gotlands system för skade- och incidentrapportering så att Regionen kan ha en uppfattning om omfattningen samt ge dig stöd.

Här hittar du länken till RiTiSk/Flexite