Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ärendeberedning och specifik politisk beredning

Det fattas dagligen beslut inom Region Gotland i olika former. Nedan är några typexempel på ärenden som hanteras i såväl nämnder som regionfullmäktige. I texten framgår det till exempel vem som har rätt att väcka förslag i regionfullmäktige eller vad ett delegationsbeslut är.

Remisser ställda till Region Gotland ska beslutas i nämnd/styrelse. Nämnderna besvarar vissa remisser gällande specifika sakfrågor i egen nämnd, medan regionstyrelsen besvarar andra mer övergripande remisser. Remisser besvaras med ett yttrande till remissinstansen.

Remisser ställda från nämnd till nämnd eller till extern ska även dem besvaras utav nämnden.

Förfarande gällande motioner

  • Regionfullmäktige ledamöter och tjänstgörande ersättare får lämna motioner.
  • Nya motioner anmäls till fullmäktige och remitteras därefter till berörd nämnd.
  • En motionär har rätt att vara med vid sammanträdet hos den nämnd som bereder dennes motion, när motionen behandlas.
  • Regionfullmäktige beslutar om motionssvar.
  • Motioner ska besvaras inom ett år.
  • Regionstyrelsen ska två gånger per år redovisa motioner som inte har besvarats.

Alla folkbokförda på Gotland har möjlighet att väcka förslag i regionfullmäktige. Föreningar, företag eller liknande har inte förslagsrätt. Begreppet medborgarför­slag används för att skilja förslaget från de motioner som lämnas av regionfullmäktiges ledamöter.

Regionfullmäktige kan överlämna till regionstyrelsen el­ler andra nämnder att fatta beslut om medborgarförslagen.

Delegation är ett uppdrag att på nämndens vägnar besluta i vissa ärenden. Ett sådant uppdrag kan lämnas till ett utskott, en ledamot eller ersättare eller till en anställd tjänsteman. Delad delegation, det vill säga uppdrag till förtroendeman och tjänsteman att gemensamt besluta, är inte tillåtet. Två tjänstemän får inte heller fatta beslut gemensamt. Ett dele­gationsbeslut ska alltid anmälas till den som lämnat dele­gationen.

Delegationsbeslut är jämställda med nämndbeslut. Det är därför viktigt att även delegationsbeslut protokollförs eller redovisas på annat lämpligt sätt och att de formella kraven iakttas.

Nämnden kan inte ändra på eller upphäva ett delega­tionsbeslut. Däremot kan nämnden återta delegationen om delegaten inte längre har nämndens förtroende. Ett delegationsbeslut kan överklagas på samma sätt som ett nämndbeslut.

 

Interpellation är inget ärende som bereds i nämnderna. Utan interpellation ställs till fullmäktiga till ordförande i styrelsen eller ordförande i en nämnd och är en ren politisk hantering för fullmäktige och ingen nämndsuppgift. är en ren politik Regionfullmäktiges ledamöter får ställa interpellationer

Interpellationen ska avse angelägenheter av större intresse för kommunen, inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.

Bordläggning innebär att beslut ska avvaktas och ärendet behandlas vid kommande sammanträde, inget nytt får tillföras.

Återremiss innebär att ärendet ska återlämnas för ny beredning av det organ som lagt förslaget, beslutet ska motiveras. Beslut om återremiss bör alltid motiveras.

Läs mer om till exempel bordläggning eller återremittering under fliken Arbetet i fullmäktige, styrelser och nämnder, under rubriken Hur går ett sammanträde till?.

Läs mer om bordläggning, återremittering med mera här

 

Invånare i Region Gotland kan påverka på en rad olika sätt. Demokratin bygger på medborgarnas engagemang och delaktighet.

Läs mer om dialog och påverkan här