Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Styrmodell och styrande dokument

Region Gotlands styrmodell består av vision, värderingar, verksamhetsidé, styrkort och verksamhetsplaner. Styrkortet med sina perspektiv, målområden och mål är gemensamt för alla nämnder och förvaltningar som i sina verksamhetsplaner beskriver hur de bidrar till måluppfyllelse.

Här hittar du och kan läsa mer om Region Gotlands styrkort

Region Gotland ska för verksamheten ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges. I Region Gotlands styrkort kan verksamhetsperspektivet ses som den del som definierar hur regionen ska uppnå God ekonomisk hushållning. Samhällsperspektivet är mer en målsättning för hur regionen ska bidra till samhällsutvecklingen på hela Gotland i samverkan med andra aktörer.

Förutom styrkortets mål är verksamheterna styrda av olika lagar, regler, policys, riktlinjer med mera som antingen är beslutade av staten eller av regionfullmäktige.

Här hittar du och kan läsa mer om Region Gotlands styrdokument

För att internt och externa klargöra vilka nämnder som ansvarar för vad ska fullmäktige enligt kommunallagen besluta om reglementen för nämnderna. Reglementena innehåller regler om vilken verksamhet nämnden ansvar för, vilka arbetsformer som gäller och vilken organisation som finns.

I Region Gotland har vi ett gemensamt grundreglemente för alla nämnder. Detta heter Allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga nämnder. Syftet med detta är att det finns gemensamma behov som lämpligen löses så lika som möjligt inom regionen. Detta kompletteras av kortare reglementen för respektive nämnd.

Här kan du läsa Region Gotlands grundreglemente, Allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga nämnder

Här hittar du och kan läsa Region Gotlands övriga reglementen