Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Informationshantering

Offentlighetsprincipen regleras i grundlag och handlar om att myndigheternas verksamhet ska kunna kontrolleras och debatteras av folket. Den delas upp i fyra delar: handlingsoffentlighet, yttrandefrihet, meddelarfrihet (till media) och förhandlingsoffentlighet (i domstolar och beslutande församlingar).

Handlingsoffentligheten är ett uttryck för den medborgerliga informationsfriheten och beskriver medborgares rätt att ta del av allmänna handlingar.

En allmän handling är en handling som inkommit till eller upprättats hos en myndighet och som förvaras hos myndigheten. En handling kan även vara elektronisk eller vara upptagningar av olika slag. E-post som du får från någon i egenskap av förtroendevald i en nämnd är t.ex. en allmän handling. En allmän handling kan helt eller delvis omfattas av sekretess. Föreligger inte någon sekretess kallas handlingen offentlig.

Frågeställningarna är ofta knepiga och gällande rätt är inte i alla delar lättillgänglig. Skatteverket har en rättslig vägledning som kan användas för att sortera frågorna.

Här hittar du och kan läsa Skatteverkets rättsliga vägledning

När du har uppdrag som förtroendevald i fullmäktige, nämnder och bolag eller annat organ behandlar vi de personuppgifter om dig som behövs för att vi ska kunna administrera nämndens/styrelsens arbete och för att du ska kunna utföra ditt uppdrag.

Läs mer om hanteringen av personuppgifter här