Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Region Gotlands politiska organisation

All regionens verksamhet styrs av olika politiska nämnder. Det högsta beslutande organet är regionfullmäktige. Här avser vi Region Gotlands organisation.

Allmänna val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige hålls alltid den andra söndagen i september vart fjärde år. Gotlands läns landsting upphörde 1970 och regionen an­svarar numera för dessa verksamheter vilket innebär att val endast sker till region och riksdag. Regionstyrelsen och nämnderna väljs indirekt genom att de utses av regionfull­mäktige. Regionfullmäktige väljs för fyra år räknat från 15 oktober valåret.

Läs mer om vad som händer efter valet här

Läs mer om aktuell mandatfördelning i regionfullmäktige här

Regionstyrelsen och flera av de övriga nämnderna har valt att inrätta arbetsutskott. Det finns även flera råd och kommittéer för samråd och informationsutbyte inom regionen, till exempel tillgänglighetsråd, pensionärsråd.

Nämnderna är huvudmän för de olika kommunala verksamheterna och ansvariga för att de kommunala tjänsterna finns att tillgå. De kan också ha myndighetsansvar i de fall de är ansvariga för myndighetsutövning, till exempel att pröva ansökningar om bygglov eller utöva miljötillsyn.

Regionen är Gotlands största arbetsgivare med cirka 6 500 medarbetare vilket motsvarar 11 procent av befolkningen. De förtroendevaldas roll som arbetsgivare omfattar bland annat ett arbetsmiljöansvar.

Regionfullmäktige

I Region Gotland har fullmäktige 71 ledamöter. Efter­som det inte finns något landsting på Gotland beslutar regionfullmäktige även i frågor som normalt ligger under landstingsfullmäktige, främst sjukvård och kollektivtra­fik. Region Gotland har också det regionala utvecklings­ansvaret.

Fullmäktige fattar beslut i frågor som är av stor vikt för regionen och dess invånare. Fullmäktige beslutar om skatt, taxor och andra avgifter, bestämmer regio­nens budget, större investeringar, samt planer och mål för verksamheten. Fullmäktige avgör också hur regionens nämndorganisation med mera ska se ut och utser ledamö­ter i nämnderna.

Läs mer om regionfullmäktige här

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen består av 15 ledamöter och ansvarar för att leda och samordna regionens verksamhet och den ska ha uppsikt över nämnderna. I de ärenden som ska beslutas av fullmäktige lägger regionstyrelsen förslag till beslut. Regionstyrelsen är också ansvarig för att regionfullmäktiges beslut verkställs.

Läs mer om regionstyrelsen här

Regionstyrelsen är även nämnd för regionstyrelseförvaltningen. Kultur och fritidsfrågor behandlas i en särskild beredning

Läs mer om kultur- och fritidsberedningen här

Nämnder

Under regionfullmäktige finns, förutom regionstyrelsen, facknämnder med ansvar för olika verksamhets områden. Nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt övriga relevanta föreskrifter. Antal ledamöter och antal sammanträden per år varierar mellan nämnderna.

Läs mer om nämnderna här

Revision

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommuner, landsting och regioner samt pröva ansvarstagandet. Region Gotland har nio förtroendevalda revisorer.

Här kan du läsa mer om revisorernas uppdrag

SKR har tagit fram en presentation om kommunal revision.

Här hittar du presentationen om kommunal revision

 

Ärendeberedning

Läs om ärendeberedning och specifikt politisk beredning här

Sammanträdesdagar

Här hittar du information om vilka dagar regionfullmäktige sammanträder

Kallelse, föredragningslista och sammanträdeshandlingar

Ordföranden ansvarar för föredragningslistan och för att de ärenden som nämnden ska handlägga blir beredda. Till nämndens sammanträden bifogas till kallelsen oftast ett tjänstemannaförslag (tjänsteskrivelse) till beslut, tillsammans med de handlingar som hör till ärendet. Detta för att de förtroendevalda i tid ska kunna sätta sig in i ärendet, men också för att allmänheten genom offentlighetsprincipen ska kunna följa den kommunala beslutsprocessen.

Det kan förekomma att nya handlingar presenteras vid sammanträdet, till exempel kompletteringar eller vid justering av tidigare presenterad handling. Kallelse, föredragningslista och handlingar till sammanträden publiceras för förtroendevalda enligt särskild publiceringsrutin, ca 5 dagar före sammanträdesdagen.

Här hittar du och kan läsa regionfullmäktiges kallelser med handlingar

Protokollet

Protokoll ska föras vid regionfullmäktiges och nämndernas sammanträden. Ordföranden ansvarar för att protokollet förs och att det sker på rätt sätt. Även delegationsbeslut ska protokollföras eller redovisas på annat sätt.

Det ska framgå av protokollet vilka beslut som stannar i nämnden och vilka som ska föras vidare till annan instans.

Vad ska ett protokoll innehålla?

Inom regionen förs beslutsprotokoll. Nämndsekreteraren för protokoll på ordförandens ansvar. Protokollen ska redo­visa:

 • Vilken nämnd protokollet avser samt tid och plats för sammanträdet
 • Närvarande ledamöter och ersättare som tjänstgjort.
 • Vilka förslag och yrkanden som ställts under sammanträdet. 
 • Genomförd omröstning och utfall.
 • Vilket beslut som fattats. Om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild, ordentliga motiv för beslutet.
 • Reservationer som anmälts.

Protokollsjustering

Protokollet justeras först av ordföranden och sedan av ytterligare minst en ledamot (i regionfullmäktige två ledamöter) som utses vid sammanträdets början. Justering ska ske senast 14 dagar efter sammanträdesdagen.

Vid brådskande ärende kan protokollet eller enstaka pa­ragraf justeras omedelbart vid sammanträdet.

Protokoll anslås

Protokollet ska tillkännages på regionens officiella anslagstavla senast två dagar efter justering.

Läs regionens officiella anslagstavla här

Protokoll och kallelse ligger under respektive nämnds sida.

Läs protokoll och kallelser här

Hur går ett sammanträde till?


Yrkande

 • Endast ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare får komma med yrkande (förslag).
 • Bör vara skriftligt

Propositionsordning

 • Ordföranden kontrollerar att förslagen är rätt uppfattade
 • Lägger fram förslag som kan besvaras med ja eller nej
 • Ordföranden förklarar vilket förslag som bifallits

Omröstning

 • Om det begärs (votering)
 • Rösterna avges efter upprop med ja, nej eller avstår.
 • Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst

Beslut

 • Beslut fattas normalt med bifallsrop.
 • Tydligt angivet vilket beslut som fattats

Bordläggning

 • Beslut ska avvaktas och ärendet behandlas vid kommande sammanträde, inget nytt får tillföras

Återremiss

 • Ärendet ska återlämnas för ny beredning av det organ som lagt förslaget, beslutet ska motiveras. Beslut om återremiss bör alltid motivera.

Reservation

 • Ledamot som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet. Innan sammanträdet avslutas. Skriftlig reservation ska finnas senast vid protokollets justering.

Protokollsanteckning

 • Ledamot kan lämna en protokollsanteckning om ordföranden tillåter.

Jävsregler

Läs mer om jävsregler här

Regionfullmäktige

Regionfullmäktiges sammanträden är öppna för alla som vill lyssna. Mötena hålls i Ljusgården, Rådhuset, på Visborgsområdet i Visby.

Radio Gotland sänder direkt på webben när regionfullmäktige sammanträder. Sammanträden kan även avlyssnas i efterhand (http://sverigesradio.se/gotland). Yttranderätt vid regionfullmäktiges sammanträden har bara ledamöter och tjänstgörande ersättare. Allmänheten har inte rätt att yttra sig eller på annat sätt uttrycka åsikter och man får inte genomföra demonstrationer i lokalen.

Vem har initiativrätt i regionfullmäktige?

Rätt att väcka ärenden i regionfullmäktige har

 • regionstyrelsen
 • andra nämnder
 • ledamot i regionfullmäktige (genom motion)
 • revisorerna
 • och särskild beredning (om regionfullmäktige angivit detta).

Ärenden som ska behandlas av regionfullmäktige måste också vara beredda av regionstyrelsen som ska lägga förslag till beslut i varje ärende till regionfullmäktige. Ärenden som ska tas upp i regionfullmäktige ska kungöras enligt kommunallagens regler.

Brådskande till regionfullmäktige

I regionfullmäktige får brådskande ärenden, som inte kunnat kungöras enligt lagens krav, behandlas och beslutas endast om samtliga ledamöter är överens både om att ta upp ärendet och vilket beslut som ska fattas. Detta gäller dock inte valärenden.

Sammanträdesdagar

Läs om regionens sammanträdesdagar här

Om nämndarbetet

Kommunallagens utgångspunkt är att nämndernas sam­manträden inte är offentliga och då får egentligen inga andra än de förtroendevalda vara där. En nämnd kan dock med enkel majoritet medge närvarorätt vid sina sammanträden för personer som räknas upp i kommunallagen, exempelvis tjänsteman och särskilt sakkunnig. Närvarorätt för andra personer kräver enhällighet.

Av närvarorätt följer inte automatiskt en yttranderätt, det vill säga en möjlighet att begära ordet och att delta i diskussionen, utöver att göra föredragningar och svara på direkta frågor.

Ledamöterna i nämnderna får väcka ärenden i dessa. Nå­got beredningstvång gäller inte för nämnderna, utan det är möjligt att avgöra ett ärende som väckts vid ett sammanträde på samma sammanträde.

Företrädare för de anställda får närvara vid sammanträ­den med nämnderna, dock inte regionstyrelsen. Det finns undantag från denna regel som rör förhållandet arbetsgivare och arbetstagare.

En ledamot har rätt att väcka ett ärende i nämnden. Det är sedan nämnden som beslutar om och hur ärendet ska beredas. En ersättare som vill väcka ett ärende måste tjänstgöra vid det sammanträde som hon eller han vill ta upp sitt ärende.

SKR har tagit fram en kortfilm om den politiska styrningens olika delar.

Här hittar du kortfilmen om den politiska styrningens olika delar

Ersättare och deras tjänstgöring

Ersättarna kallas till nämndens sammanträden på samma sätt som nämndens ledamöter.

En ledamot som kommer under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra, även om en ersättare inträtt i hans/hennes ställe. En ledamot som avbryter tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv, får inte under samma dag återgå att tjänstgöra vid sammanträdet.

För en frånvarande ledamot tjänstgör i första hand en ersättare från ledamotens egen partigrupp och i andra hand en ersättare från annan partigrupp, allt enligt den ordning som regionfullmäktige bestämt. Kommer under pågående sammanträde en ersättare från den frånvarande ledamotens egen partigrupp, får denne tjänstgöra istället för den ersättare från annan partigrupp som kan ha satts in. En tjänstgörande ersättare ersätts dock aldrig av ersättare från samma partigrupp som kommit senare, även om denne står före den redan tjänstgörande i ersättarnas tjänstgöringsordning.

Byte sker inte under behandling av ett ärende, utan när ett ärende avslutats och innan nästa tas upp. I regionfullmäktige gäller att endast ersättare från samma parti som den frånvarande ledamoten kan tjänstgöra, om inte detta är möjligt förblir platsen tom.

Närvarande ersättare får samma ersättning som ordinarie ledamöter vid nämndens sammanträde, även om de inte tjänstgör.

Att lämna sitt uppdrag

Förtroendevald som vill lämna sitt uppdrag ska begära detta hos regionstyrelseförvaltningens kansli. Begäran om avgång beslutas av regionfullmäktige. Respektive nämndkansli kontaktar sedan vederbörande för återlämning av teknisk utrustning.

Nedan finner du 2 e-tjänster för dels avsägelse av uppdrag och dels nominering till nytt uppdrag: 

Inloggning sker med e-legitimation.

 

E-tjänst Politiskt förtroendevald – avsägelse av uppdrag

 

E-tjänst Politiskt förtroendevald – nominering till nytt uppdrag

 

Enligt kommunallagen får kommuner och landsting anställa politiska sekreterare att biträda de förtroendevalda i det politiska arbetet. Det är en form av partistöd.

Politiska sekreterare infördes i Region Gotland från och med januari 2019.

Läs regelverket för politiska sekreterare i Region Gotland här

Regionen är Gotlands största arbetsgivare med cirka 6 500 medarbetare vilket motsvarar 11 procent av befolkningen. Förtroendevalda i regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnder har det yttersta ansvaret för hur Region Gotland uppträder som arbetsgivare. De förtroendevaldas arbetsgivaransvar innebär bland annat ansvar för:

 • arbetsmiljö
 • jämställdhet
 • kompetensförsörjning
 • lönepolitik
 • mångfald

Läs om förtroendevaldas arbetsgivaransvar enligt SKL här

Läs om politikers arbetsmiljöansvar enligt Arbetsmiljöverket här

Här hittar du SKL:s utbildningspaket om förtroendevaldas arbetsmiljöansvar

Hämta och läs SKL:s skrift, Så klarar du arbetsmiljöansvaret, här

Läs författningen, Regler om ersättning till Gotlands förtroendevalda, här


Anmäla bankkonto
Anmälan eller ändring av bankkonto för utbetalning av arvode sker via Nordeas självservicesida. BankID krävs.

Anmälan via Nordea självservice

Arbetsgivarnummer som ska anges i beställningen: 602860.

Möjlighet finns också att använda en pappersblankett och skicka den till Nordea. Kontakta nämndsekreterare vid behov.

Lönespecifikation
Region Gotland tillhandahåller lönespecifikationer enligt följande:

 • Digital brevlåda - Kivra
  Region Gotland skickar ut lönespecifikationer till anställda och förtroendevalda via den digitala brevlådan Kivra, som kan laddas ner som en app till smart telefon eller iPad.
 • HR-system via inloggning i portalen
  Inloggningsuppgifter är samma som till IT-kontot. Förtroendevald om också är anställda inom Region Gotland loggar in med sitt IT-konto som anställd.

Inloggning till Portalen