Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Allmänt om Region Gotland

Enligt grundlagen gäller att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.

Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna.

Region Gotland har ett lagstyrt ansvar för  tre olika områden: lokala uppgifter (kommun), regionala uppgifter (landsting) och det regionala utvecklingsansvaret.

Region Gotland är med i föreningen Sveriges Kommuner och Regioner. Föreningen förkortas SKR.

Läs mer om kommunalt självstyre

 

Den kommunala verksamheten regleras av regeringsformen, kommunallagen och ett antal specialförfattningar. Arbetsordningar och reglementen i kommunens författningssamling kompletterar.
 

Kommunallagen är en ramlag som, starkt förenklat, talar om vad kommunen får göra och hur det ska gå till när kommunen fattar beslut. I kommunallagen regleras indelning i kommuner och landsting, befogenheter, valbarhet och rösträtt, beslutsfattande med mera. I speciallagstiftning som till exempel skollagen, plan- och bygglagen och socialtjänstlagen åläggs kommunen vissa uppgifter. Dessutom finns det lagar som ger möjligheter men inte skyldigheter, ett exempel här är lagen om kommunala befogenheter att tillhandahålla servicetjänster åt äldre.

Förvaltningslagen reglerar handläggningen av ärenden som utgör myndighetsutövning, det vill säga när kommunen har rätt att ensidigt besluta om förmån eller skyldighet för den enskilde. Hit hör bland annat bygglovsgivning, socialbidrag och miljötillsyn.

Läs mer om hur kommunerna styrs här

Region Gotland har en särställning i Sverige i sin egenskap av att vara en kommun som även ansvarar för regionuppgifterna (landstingsuppgifterna).

Läs mer om hur landstingen styrs här

Region Gotland övertog 1998 ansvaret för den regionala utvecklingen från Länsstyrelsen i Gotlands län. Syftet var att demokratisera den regionala utvecklingen och på ett tydligare sätt låta den ta utgångspunkt i regionala förutsättningar och politiska prioriteringar. Denna utveckling har sedan dess fortsatt och från och med första januari 2019 kommer samtliga svenska regioner att ha det regionala utvecklingsansvaret.

Ansvaret regleras via Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) samt Förordningen om regionalt tillväxtarbetet (SFS 2017:583). Dessutom vägleds det regionala arbetet av en nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, som fastställs av regeringen. I dessa styrdokument uppdras åt Region Gotland att leda, samordna och följa upp den regionala utvecklingen i länet.

Enligt samma lagstiftning ska detta göras enligt en regional utvecklingsstrategi (RUS), vilken löpande ska uppdateras samt ses över åtminstone en gång mellan varje val till landstings- och kommunfullmäktige. Kopplat till den regionala utvecklingsstrategin kan Region Gotland själv välja att operationalisera arbetet genom program och planer. Till exempel genom ett regionalt tillväxtprogram.

Det regionala utvecklingsansvaret innefattar också att:

  • leda, samordna och följa upp insatser för att genomföra den regionala utvecklingsstrategin
  • besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas
  • följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av tillväxtarbetet till regeringen
  • utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram och eventuella nationella program (exempelvis Hållbara Gotland)
  • upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur

I det regionala utvecklingsansvaret ingår också att arbeta med regional kompetensförsörjning.  Vid sidan av dessa uppgifter ansvarar Region Gotland, och andra regioner, också för en rad andra uppgifter med direkt anknytning till regional utveckling som:

  • kollektivtrafik,
  • regional kulturverksamhet
  • folkhälsa, jämställdhet och integration
  • medfinansiering av projekt

samt andra insatser för att främja tillväxt och utveckling, till exempel delägarskap i regionala ALMI-bolag och andra organ.

 

Läs mer om det regionala utvecklingsansvaret här

 

 

Region Gotland består av ett antal nämnder och förvaltningar. Högsta beslutande organ är regionfullmäktige. Regionstyrelsen har förutom sitt uppdrag som nämnd för regionstyrelseförvaltningen även en särskild uppsiktsplikt över de andra nämnderna.

Läs mer om organisationen här

Bolag och stiftelser

Regionen äger eller ingår i ett antal bolag och stiftelser. Den verksamhet som bedrivs i bolag eller stiftelser definieras som koncernföretag eller intresseföretag. Koncernföretag betyder att regionen har ett varaktigt bestämmande, det vill säga mer än 50 procent röstinnehav. Om Region Gotland endast har det som kallas betydande inflytande, det vill säga mellan 20 och 49 procents röstinnehav, kallas företaget intresseföretag.

I Region Gotlands sammanställda redovisning ingår förutom Region Gotland, AB Gotlandshem (100 procent), Gotlands näringslivs­ och etableringsservice AB (100 procent) och Gotlands Energi AB (25 procent).

Läs mer om bolag och stiftelser här

Regionens verksamhet och ekonomiska ställning planeras och följs upp enligt fastställda processer. Planeringsprocessen innehåller bland annat omvärldsdag, dialogmöten och budgetberedning. Uppföljningsprocessen består av delårsbokslut, årsbokslut och månadsrapporter enligt beslutad tidplan.

Läs mer om uppföljningsprocessen här

 

Region Gotlands huvudsakliga intäkter kommer från skatteintäkter och generella statsbidrag. Dessa intäkter varierar med skattesats, antal invånare och samhällsekonomisk utveckling. Andra intäkter i form av taxor och avgifter beslutas av regionfullmäktige. Även riktade statsbidrag är betydande som intäkt i vissa verksamheter, dessa beslutas av riksdagen.

Läs mer om intäkter här

 

Kostnaderna består till största del av personalkostnader, köp av entreprenader samt material och inventarier. Man kan också se hur kostnaderna fördelas per verksamhetsområde.

Läs mer om kostnader här

 

En uppdelad hundralapp med texten 100 kronor i skatt på Gotland fördelar sig så här. Varje del representerar ett verksamhetsområde och ett antal kronor.