Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionstyrelsen har sammanträtt

Publicerad 2018-09-20 14:55
Regionstyrelsen har sammanträtt i dag, torsdagen den 20 september. Bland annat beslutade regionstyrelsen att fortsätta arbetet inom projektet Landsbygdsutveckling 2.0 samt att föreslå fullmäktige att fullfölja försäljningen av Kasernen 2.

Kallelse med handlingar finns här: www.gotland.se/98617

 

Fortsatt arbete inom Landsbygdsutveckling 2.0
Regionstyrelsen ställer sig bakom framtagna lokala utvecklingsplaner för Fårö, Östergarnslandet, Hemse och Burgsvik och uppdrar åt regionstyrelseförvaltningen att stödja genomförandet.

Regionstyrelsen beslutar att uppdra åt regionstyrelseförvaltningen att ta fram en arbetsmodell för fortsatt arbete kring landsbygdsutveckling. Förslaget ska utgå från arbetet inom de fyra pilotområdena samt de rekommendationer Sveriges lantbruksuniversitet har lämnat.

Regionstyrelsen beviljar LRF Fårö finansiering för en upprustning och ersättning av färistar på Fårö till ett maximalt belopp på 1 000 000 kr. Medel anvisas ut 2018 års näringslivsanslag.

Regionstyrelsen uppdrar åt regionstyrelseförvaltningen att samverka i Östergarnslandets arbete med att skapa en lokal utvecklingsnod för området.

Regionstyrelsen beslutar att uppdra åt regionstyrelseförvaltningen att koordinera ett arbete kring byggande av cementplatta i ishallen i Hemse med tillhörande modernisering av energisystem. För genomförandet avsätts 2 000 000 kr ur de särskilda investeringsmedel för landsbygdsutveckling som fastställdes i budget för 2018. Före ett genomförande ska driftskonsekvenserna belysas.

Regionstyrelsen beslutar att ge byggnadsnämnden i uppdrag att inleda en planläggning av ett område norr om Norrgatan i Hemse med syfte att möjliggöra byggande av boendeanläggning för korttidsuthyrning. Kostnaden för ett begränsat standardförfarande är beräknat till 70 000 kr. Medel anvisas ur regionstyrelseförvaltningens anslag.

Regionstyrelsen överlämnar till tekniska nämnden förslaget att förbättra trafikmiljön i Burgsviks hamn genom att anlägga en parkeringsplats.

Inom ramen för projektet ”Gotlands attraktionskraft och tillväxt”, RS 2015/637, har ett arbete skett för att hitta arbetsformer och metoder för samverkan mellan lokala initiativ och Region Gotland. GUBIS, Gotländska utvecklingsbolag i samverkan har varit delaktiga och pekat ut fyra pilotområden, Fårö, Östergarnslandet, Hemse och Burgsvik/Storsudret.

Under hösten 2017 och första halvåret 2018 har en process genomförts där aktörerna har testat gemensamma metoder för att ta fram en lokal utvecklingsplan för området. Detta har skett i en trestegsmodell där nulägesanalys och målsättningar har varit underlag för att ta fram en insatsplan för området som beskriver de viktigaste insatserna för de kommande åren. Insatsplanen ägs av de lokala aktörerna Region Gotland kan på olika sätt stötta utvecklingen och genomförande av konkreta insatser.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, avdelningen för stad och land har medverkat i arbetet som stödjande och analyserande följeforskare. Deras arbete kommer att resultera i en rapport kring hur arbetet kan bedrivas framåt.

Under arbetet har framkommit konkreta behov där det finns en stark vilja att påbörja det konkreta genomförandet utifrån insatsplanerna. Dessa förslag kräver särskilda beslut som ligger utanför ramen för det ursprungliga projektet.

 

Strategisk plan och budget 2019-2021 – justering av budgetramar
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att nämndernas budgetramar justeras enligt tabell avseende personalkostnadskompensation samt förändring av interna priser på regionstyrelseförvaltningen.

Tekniska nämnden kompenseras med 600 tkr för förändringarna i avtalet för räddningstjänst i beredskap - RiB 17. Finansiering sker ur anslaget för personalkostnadskompensation.

Regionstyrelsen beslutar att godkänna prisförändringar för regionstyrelsen enligt upprättat förslag.

I samband med regionstyrelsens beslut om strategisk plan och budget 2019-2021 fick regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning per nämnd avseende personalkostnadskompensation samt förändring av de interna priserna på regionstyrelseförvaltningen.

 

Begäran om nytt avtal avseende drift av idrottsanläggningar i Slite
Begäran om nytt avtal med Slite Idrottscenter AB avseende drift av idrottsanläggningar i Slite avslås på grund av rådande regelverk. Fortsatt avtal med IK Graip och driftstöd för 2019 hanteras under hösten.

I det gällande avtalet mellan Region Gotland och IK Graip får föreningen 1630 000 kronor för att driva anläggningarna i Slite. Det är ett ettårigt avtal och skrevs på av bägge parterna i början på året. IK Graip och klubbens driftbolag, Slite Idrottscenter AB har inkommit med en skrivelse till Region Gotland där man önskar ersätta avtalet med ett nytt avtal mellan Region Gotland och Slite Idrottscenter AB för tiden 2019-01-01 - 2029-12-31 som säkrar verksamheten framöver.

I de generella reglerna för stödet står det stipulerat att för att kunna vara tillgänglig för stöd behöver man vara något av följande: ”allmännyttig ideell förening, distriktsorganisation eller stiftelse där man bedriver kultur- eller fritidsverksamhet på Gotland och är registrerad i Gotlands kommuns föreningsregister”. För det specifika driftsstödet för föreningsdrivna anläggningar står det även stöd inte ska ges till vinstdrivande bolagsformer.

Regionstyrelsen avslår således IK Graips begäran om nytt avtal avseende driften av idrottsanläggningar i Slite eftersom det befintliga regelverket kring stödet för föreningsdrivna anläggningar inte tillåter det.

 

Anläggningsstrategi
Projektdirektivet till anläggningsstrategin godkänns, med redaktionella ändringar.

I tidigare budgetunderlag från kultur- och fritidsnämnden har ett antal större investeringsobjekt aktualiserats inom planperioden, exempelvis nytt badhus, ny ishall, anläggningar för ridsport, gymnastik, fotboll (konstgräs), elljusspår och ombyggnation omklädningsrum. Dessa är inte inarbetade i gällande investeringsplan utan har att hanteras i samband med beslut kring anläggningsstrategi.

 

Allmänhetens åkning i Visby ishall
Regionstyrelsen beslutar att tiden för allmänhetens åkning i Visby ishall på onsdagar klockan 18:30-19:30 med början höstterminen 2018 tas bort.

Föreningarna i Visby ishall har inkommit med förslag på att ta bort tiden för allmänhetens åkning på onsdagskvällen för att möjliggöra mer träningstid för deras lag. Visby Roma ungdom och dam samt konståkningen växer och mera tider är ett starkt önskemål. Vidare föreslår föreningarna att allmänheten skulle kunna åka på de tider på helgerna när lagen exempelvis har match borta.

 

Förslag till detaljplan för Gothem Kyrkebinge 1:55 m fl (Åminne camping), antagande
Regionstyrelsen godkänner planförslaget för antagande av regionfullmäktige.

Syftet med detaljplanen är skapa förutsättningar för upprustning och utveckling av det befintliga campingområdet för att kunna öka utnyttjandet av anläggningen under en längre tid på året. I planen ingår också sex fritidstomter då de i dagsläget strider mot gällande detaljplan.

 

Försäljning av Kasernen 2
Regionstyrelsen föreslår, efter votering 8-7, fullmäktige att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt med Uppsala Akademiförvaltning KB angående köp av fastigheten Visby Kasernen 2 för en köpeskilling om 65,5 miljoner kronor med tillträde 30 november 2018. C, M och L reserverar sig mot beslutet.

Regionen sålde fastigheten Visby Kanonen 1 till UAF med tillträde januari 2018. I samband med denna försäljning framfördes önskemål från UAF att även få förvärva fastigheten Visby Kasernen 2. Anledningen till detta är att UAF gärna ser att de får en större förvaltningsenhet i Visby. Då regionen inte bedriver någon egen verksamhet i fastigheten Visby Kasernen 2 och då Uppsala Universitet Campus Gotland (UUCG) föredrar en och samma hyresvärd synes en försäljning av Visby Kasernen 2 vara en god lösning för samtliga parter.

 

Utveckling av Campus Gotland
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna upprättat förslag, med vissa förändringar, till avsiktsförklaring mellan Region Gotland och Uppsala Akademiförvaltning KB.

Parternas syfte med denna avsiktsförklaring är att tillsammans verka för att skapa möjligheter för utvecklingen av utbildningslokaler och studentbostäder på Gotland.

 

Västerhejde Vibble 1:23, fastighetsreglering
Regionstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande överenskommelse avseende fastighetsreglering av fastigheten Västerhejde Vibble 1:23 till fastigheterna Västerhejde Vibble 1:467 och 1:468 som ägs av Fortifikationsverket. Överenskommen ersättning uppgår till 257 950 kronor.

Fastigheten Västerhejde Vibble 1:23 är belägen strax öster om Vibble Toftavägen (väg 140) cirka 5 km söder om centrala Visby. Marken är detaljplanelagd som parkmark alternativt som mark som inte får bebyggas.

Aktuell fastighet kan inte bebyggas och för regionen är den att betrakta som belastande. Dock innebär den gällande detaljplanen att Fortifikationsverket kan utöka sin nuvarande byggrätt efter en fastighetsreglering av fastigheten Västerhejde Vibble 1:23. Planen medger en byggrätt om högst en tredjedel av tomtytan. Genom att tillföra 2 211 m² ökar byggrätten med 2 211/3= 737 m². Överenskommen ersättning är fastställd utifrån regionens priser på industrimark och uppgår till 257 950 kronor eller 350 kr/m² utökad byggrätt som förvärvet medger. Fortifikationsverket bekostar samtliga förrättningskostnader.

 

Försäljning del av fastigheten Havdhem Prästgården 1:72
Regionstyrelsen beslutar att godkänna köpekontrakt avseende del av fastigheten Havdhem Prästgården 1:72 mellan Fortifikationsverket och Region Gotland med en överenskommen köpeskilling om 250 000 kronor.

Fortifikationsverket har sedan 1990 arrenderat en del av fastigheten Havdhem Prästgården 1:72 av Region Gotland. Arrendeområdet har använts som område för försvarsanläggningar, i huvudsak förråd. Då Fortifikationsverket ser en långsiktighet i verksamheten vill man nu förvärva delar av arrendeområdet motsvarande cirka 2 000 m².

 

Exploateringsavtal och köpekontrakt Visby Signallottan 2, GBJ Signallottan AB (tidigare GBJ Bygg AB)
Regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättade exploateringsavtal samt köpekontrakt för fastigheten Visby Signallottan 2 med GBJ Signallottan AB, samt att godkänna och föreslå regionfullmäktige att besluta om köpekontrakt avseende överlåtelse av fastigheten Visby Signallottan 2 till GBJ Signallottan AB för en köpeskilling av 6 090 000 kronor.

Regionstyrelsen beslutade 2016-09-22 (RS §224) att utse tre exploatörer som vinnare i markanvisningstävling inom kv Signallottan. Regionstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att till regionstyrelsen återkomma med markanvisningsavtal, exploateringsavtal samt köpekontrakt för respektive exploatör. En av de exploatörer som regionstyrelsen beslutade att tilldela mark var GBJ Bygg AB.

 

Förslag till ramverk för gallring av information i 1177 Vårdguidens e-tjänster
Region Gotland ställer sig bakom ramverkets målbild och styrande principer och svar till Inera skickas in enligt bilaga.

Region Gotland har givits möjlighet att lämna återkoppling på Ineras ramverksdokument ”Ramverk för gallring av information i 1177 Vårdguidens e-tjänster”.

Ramverket kommer att läggas till grund för instruktioner till Inera för behandlingen av personuppgifter i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Instruktionerna tas fram av Inera och utgör del av den tjänstebeskrivning som varje vårdgivare, inklusive sjukvårdshuvudman, kan teckna för att ansluta sig till 1177.

 

Delegationsbeslut till arbetsutskottet. Remiss. Betänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35)
Ärendet delegeras till arbetsutskottet för beslut.

 

Delegation till regiondirektören. Handlingsplan för genomförande av regional mat- och livsmedelsstrategi
Ärendet delegeras regiondirektören för beslut.

 

Information. Region Gotlands arbete på området brottsförebyggande och ANDT (Alkohol Narkotika Doping Tobak)
Representanter för regionstyrelseförvaltningen och polisen föredrog ärendet.