Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2018-09-18 15:15
Idag, den 18 september, har barn- och utbildningsnämnden (BUN) sammanträtt. Nämnden har bland annat behandlat delårsrapport 2 som prognostiserar ett minus för BUN på 3,9 miljoner kronor för helåret 2018.

Begär ramförstärkning för fler barn och elever

BUN har idag beslutat att begära ytterligare ramförstärkning hos regionstyrelsen för budgetåret 2019, motsvarande 16,4 miljoner kronor på grund av att det finns fler barn och elever i verksamheten än vad som tidigare planerats för. Totalt finns 207 fler barn/elever inom förskola, grundskola och fritidshem sedan senaste mätningen i februari månad. Antalet barn i förskolan har ökat med 78 barn. I grundskolan finns totalt 66 fler inskrivna elever i årskurserna 1-9 vid både fristående och kommunal grundskola vid höstterminens start. På fritidshemmen finns 49 fler elever.

Delårsrapport prognosticerar ett underskott

Idag behandlades även nämndens delårsrapport 2 där den ekonomiska prognosen för helåret 2018 baserad på augusti månads utfall visar ett negativ resultat på 3,9 miljoner kronor. Rapporten visar att det sammanlagt för alla skolformer och huvudmän saknas budget för 492 barn och elever – det vill säga: verksamheten är underfinansierad i dagsläget. Det ökade antalet barn och elever på Gotland i kombination med en ökad inflyttning till Visby är en utmaning för nämnden. På sikt behövs fler förskole- och skollokaler i Visby. Även rekryteringsutmaningarna är fortsatt stora.

Nämnden följde upp elevresultat

BUN följde idag upp sin verksamhetsplan för 2018. Den tydliggör vad huvudmannen vill uppnå under året, prioriterade utvecklingsområden samt strategier och aktiviteter kopplat till utvecklingsområdena. Uppföljningen visar att skolresultat liksom nöjdhet har förbättrats i Region Gotlands grundskolor. Behörigheten till yrkesprogram var enligt preliminära siffror 82 procent vid vårterminens slut jämfört med 80 procent år 2017 och andelen elever som slutade grundskolan med godkända betyg i samtliga ämnen ökade till 76 procent, jämfört med 75 procent förra läsåret. I årskurs 6 nationella prov visar preliminära resultat på att andelen elever som når godkänt betyg ökar inom svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Bekymmersamt är att resultaten från språkscreeningen i förskoleklass visar att resultaten försämras under vårterminen 2018. Andelen med god språkförmåga allmänt sjunker. Nämnden beslutade att godkänna rapporten.

Nämnden fastställde handlingsplan för digitalisering i skolan

BUN har idag fastställt en lokal handlingsplan för digitaliseringen av skolan för åren 2018–2022. Bakgrunden är regeringen beslutade nationella strategi för skolans digitalisering vars syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Riktmärket är att alla barn och elever ska få en mer likvärdig möjlighet utveckla en digital kompetens. Den lokala handlingsplanen innehåller olika aktiviteter som ska stödja utvecklingsarbetet, som bland annat handlar om riktad kompetensutveckling på området och satsningar på digitala läromedel.

Nämnden tog del av en mer ingående analys av grundskolan

BUN tog del av den tematiska verksamhetsuppföljningen kring grundskolan. Verksamhetschefen för grundskolan redogjorde för grundskolans resultatutveckling. Senaste mätningarna visar att den kommunala grundskolan på Gotland når resultat som är 1–2 procent högre jämfört riket och liknande kommuner. Några framgångsfaktorer bakom skolresultaten, som grundskolechefen framhöll, var de rekryteringsarbete som lett till god kompetensförsörjning, de kompetensutvecklingsinsatser som genomförs för medarbetare och ledare och att eleverna tar del av hälsofrämjande aktiviteter varje dag. En av de utmaningar den gotländska skolan hanterar är en ökad andel elever som är i behov av särskilt stöd.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/bunkallelser