Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har sammanträtt

Publicerad 2018-09-17 13:43
Idag den 17 september har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sammanträtt. Nämnden har bland annat behandlat delårsrapport 2 och frågan om en etablering av ett teknikcollege.

Nämnden ställer sig bakom en etablering av teknikcollege

I projektet Kompetenta Gotland (ett projekt inom nationella uppdraget Hållbara Gotland) har ingått att utreda möjligheterna att införa teknikcollege på Gotland.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på tekniskt inriktade utbildningar som kommun, utbildningsanordnare och företag samverkar kring för att öka attraktionskraften och kvaliteten kring dessa. Nämnden beslutade att ställa sig bakom ansökan om etablering av ett teknikcollege och anslår också 529 000 kronor för uppstart inför certifieringen år 2019. Teknikcollege certifierar utbildningar som svarar mot företagens kompetensbehov. Vilka inriktningar utbildningarna som ska ingå i certifieringen är inte fastställt än. I samband med budgetberedningen kommer nämnden att begära 5,6 miljoner kronor för etableringen av teknikcollege under åren 2019-2021. Nämnden beslutade redan under 2015 att förutsättningarna för att starta ett teknikcollege på Gotland skulle utredas.

Den ekonomiska prognosen för nämnden är god

I dag behandlade GVN delårsrapport 2 för året. I rapporten konstateras att skolresultaten är stabila och andelen med examensbevis efter avslutad gymnasieutbildning är 92 procent, vilket är samma nivå som förra året. Förändringstakten inom nämndens ansvarsområde är fortsatt hög med flera statliga reformer som påverkar verksamheten. Det handlar dels om satsningar på vuxenutbildningar och folkhögskola dels om omfattande reformer inom gymnasieskolan. Rekryteringsutmaningarna är fortsatt stora. Den ekonomiska prognosen för nämnden delår 2 helåret 2018 är ett positivt resultat på 9,3 miljoner kronor.

Kostnaderna för gymnasieskolan är högre än i riket

Nämnden har låtit utreda kostnaden för sin verksamhet på gymnasiet. Utredningsrapporten visar att Region Gotland har högre kostnader för den kommunala gymnasieskolan än vad som motiveras av den egna strukturen enligt det kommunala kostnadsutjämningssystemet. Kostnadsökningen för gymnasieskolan är dock lägre i den egna kommunen i jämförelse med de andra kommunkategorierna. Ökningen var en procent år 2017, vilket kan jämföras med de andra kommunkategorierna som hade en genomsnittlig ökning på 12 procent. Men kostnadsnivån för år 2017 är samtidigt 0,3 procent högre än kommunkategoriernas genomsnittliga kostnad och motsvarar 434 kronor per elev. År 2016 var skillnaden 11,2 procent och 13 627 kronor högre per elev. Nämnden beslutade att godkänna rapporten.

Gymnasieeleverna ger högre nöjdhetspoäng för sin skola än riket

Nämndledamöterna tog idag del av resultatet från årets skolenkät genomförd av Skolinspektionen som en del av en granskning av landets alla skolor. Enkäten mäter elevers attityder inom 15 olika områden, som bland annat rör stimulans och utmaningar i skolarbetet, trygghet, studiero samt övergripande nöjdhet med skolan. Frågorna besvaras av elever och pedagogisk personal.

Resultaten för Wisbygymnasiet elever i årskurs skiljer inte sig nämnvärt i jämförelse med samtliga medverkande gymnasieelever i samma årskurs i landet. Ett frågeområde som sticker ut är studieron där Wisbygymnasiet har gett 0,7 procentenheter högre poäng än övriga Sverige. Pedagogisk personal på Wisbygymnasiet ger också ”studieron” högst poäng, men lägre poäng inom alla frågeområden om man jämför med resultaten för medverkande pedagogisk personal inom alla gymnasieskolor i Sverige. När det gäller hur nöjda eleverna är med sin skola får Wisbygymnasiet ett medelvärde på 7,5 vilket kan jämföras med rikets kommunala gymnasieskolor som kommer upp i medelvärdet 7,2.

Nämndens kallelse återfinns på: www.gotland.se/gvn