Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stärkta bibliotek på Gotland

Öka tillgänglighet till biblioteksverksamhet och nå fler

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att stärka och öka tillgängligheten till folkbiblioteksverksamhet i Sverige. Biblioteken på Gotland har ansökt och fått medel under en treårsperiod. Länsbiblioteket bidrar i arbetet med handledning och stöd i flera av processerna. 

Ambitionen är att i högre utsträckning nå prioriterade grupper och skapa biblioteksverksamhet som är tillgänglig och angelägen för fler. Att nå ut brett till icke-användare, geografiskt och till olika grupper oberoende geografi, demografi, hälsa och socioekonomiska förhållanden. Att involvera bibliotekens användare och icke-användare i utvecklingsarbetet och sen i ordinarie verksamhet. Öka allmänhetens digitala delaktighet och medie- och informationskunnighet samt stärka bibliotekens tekniska infrastruktur

 

Delprocesser:

  • Öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar: Återuppta och vidareutveckla Boken kommer-verksamheten. Översyn och utveckling av bibliotekens talboksverksamhet. 
  • Digitalt först med användaren i fokus: Fortbildning av bibliotekspersonal. Utveckla verksamheter för att öka allmänhetens digitala delaktighet och MIK-verksamheter för barn och unga.
  • Nå fler: genomföra en statistikundersökning över vilka som använder och inte använder biblioteken utifrån demografiska variabler. Utbilda personalen i medskapande metoder, UX och tjänstedesign. Fördjupa analysen genom tjänstedesign, fråga grupper som inte använder bibliotek, involvera ickeanvändare i tjänstedesign. Skapa en kommunikationsstrategi som når ut till fler målgrupper. Utveckla uppsökande verksamhet i områden där biblioteksanvändandet är lågt, med fokus på unga. 
  • Ny mobil biblioteksverksamhet, inköp av två mindre fordon och utveckling av verksamheten för att i högre grad nå prioriterade grupper. 
  • Pilotverksamhet med bibliotek som servicepunkter för regionala tjänster
  • Implementering av nytt öppet biblioteksdatasystem Koha och ny bibliotekswebb.