Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stärkta bibliotek

Ökad tillgänglighet till biblioteksverksamhet i hela landet

Biblioteken är viktiga demokratiska mötesplatser och nav för läs- och språkutveckling, kunskap och information. Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en treårig satsning för att stärka biblioteksverksamheten i Sverige. 2018-2020 fördelas 225 miljoner kronor per år för att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet. Biblioteken på Gotland har ansökt och fått medel för detta och planeringen är just nu i full gång. Även länsbiblioteket har fått en årlig förstärkning för att stötta folkbiblioteken i detta arbete, dessa medel kommer att användas genom att anställa en projektledare som kommer att samordna satsningen.