Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läslov

 

Regeringen ger sedan 2017 stöd genom Kulturrådet till läsfrämjande aktiviteter inför och under skollov.

Länsbiblioteket och biblioteken på Gotland sökte och beviljades medel för höstlovssatsningen LÄSkigtLOV 2017. Huvudtanken var att främja läsandet och intresset för läsning hos läsovana barn genom spännande aktiviteter som knyter an till barnens egna intressen. Även 2018 har vi sökt och fått projektmedel för en läsfrämjande satsning på höstlovet. Vi har skickat ut erbjudande om bokkorgar för fri läsning och högläsningsböcker med läshandledningar till alla fritidshem på Gotland och vi kommer att anordna dramatiserade högläsningsaktiviteter och skaparstunder under olika teman på biblioteken under läslovet.