Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Digitalt först - med användaren i fokus

Ett kompetenslyft för bibliotekspersonal

Regeringen har gett Kungliga biblioteket i uppdrag att initiera och leda satsningen Digitalt först med användaren i fokus. Kungliga biblioteket samordnar de regionala biblioteksverksamheternas kunskap och insatser. Kungliga biblioteket ska också följa upp och utvärdera verksamheten. För att genomföra detta digitala kompetenslyft har satsningen tilldelats 25 miljoner årligen under tre år.

Målen med satsningen är att:

  • Öka invånarnas digitala kompetens för att alla ska ha kunskap och möjlighet att ta del av och nyttja digitala sammanhang.
  • Använda bibliotekens unika roll (till för alla) för att synkronisera den digitala kompetensen hos nyanlända med samhällsorientering och svenska demokratiska verktyg.
  • Öka kompetensen hos den vuxna befolkningen med avseende på källkritisk granskning av medier, ägarstrukturer och globala sammanhang.
  • Genom att höja kunskap och förtrogenhet med digital teknik skapa samhällelig och individuell tillit till myndigheter, e-förvaltning med flera i en snabb teknisk utveckling.

För att kunna genomföra detta krävs kompetensutvecklingsinsatser av bibliotekspersonalen i hela Sverige och detta uppdrag har regionbiblioteken fått i nära samarbete med Kungliga biblioteket.

Gotlands länsbibliotek har anställt en projektledare för Digitalt först som deltar i det nationella nätverk som utformar utbildningarna, som genomför utbildningarna för bibliotekspersonalen på Gotland samt stöttar personalen i spridandet av digital kompetens på biblioteken. En viktig del av Digitalt först på Gotland är att inspirera bibliotekspersonalen att arbeta med MIK-aktiviteter för barn och unga.