Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Droganvändandet i årskurs 9 på Gotland minskar – men det ökar i årskurs 2 på gymnasiet

Publicerad 2018-07-04 10:29
Resultaten från drogvaneenkäten som CAN (Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning) gjorde under mars månad visar på flera mycket positiva siffror för Gotland. Det finns också en del negativa siffror, där det gäller att fortsätta arbeta intensivt och brett.

Undersökningen som har gjorts i årskurs 9 och i årskurs 2 på gymnasiet visar att det är vanligare att flickor röker och dricker alkohol än pojkar. Bland pojkar är det vanligare att snusa och att ha haft en tidig tobaksdebut än flickor.

Sammanställningen av drogvanemönster i årskurs 9 visar att färre elever använder tobak och alkohol. Flickorna har tydligt minskat sitt alkoholanvändande men det finns fler pojkar som har provat narkotika.

- Det är positivt att vi ser en halvering av narkotikaanvändandet sedan förra undersökningen bland flickorna i årskurs 9, här ligger vi under rikets siffror, dessutom är det färre som uppger att de röker och dricker alkohol, säger Cora Juniwik, folkhälsostrateg på regionstyrelseförvaltningen. Vi är dock bekymrade över ökningen av narkotika bland pojkar i årskurs 9. Vi har fått signaler från bland annat polisen att inflödet av narkotika till ön är stort.

Conny Johansson är kommunpolis och bekräftar den bilden:

 - Vi har sedan flera år tillbaka sett en negativ utveckling inom området narkotika där antalet brott ökat, i synnerhet bland våra ungdomar. En av orsakerna till ökningen kan sannolikt förklaras med att vårt arbete mot narkotika är högt prioriterat, samtidigt kan vi konstatera att tillgången tyvärr är god, säger Conny Johansson.

När det gäller sammanställningen av drogvanemönster i årskurs 2 på gymnasiet så kan ingen jämförelse göras då den senaste mätningen gjordes 2012. Jämför man årets resultat med riket så är det vanligare på Gotland att flickor röker och det är även vanligare att både pojkar och flickor snusar. Det är också vanligare att flickor dricker alkohol och använder narkotika i högre grad än genomsnittet i riket men pojkar på Gotland intensivkonsumerar alkohol i lägre grad än pojkar nationellt.

Samarbete mellan många verksamheter

De senaste åren har ett antal föräldrakvällar/tonårskvällar genomförts på öns skolor med både föreläsningar och samtal om ungdomar och användandet av alkohol, tobak och narkotika. Samarbetet mellan till exempel ungdomsgårdar, skolor, elevhälsan, socialtjänsten och polisen har utvecklats och arbetet med främst alkohol, tobak och narkotika kommer fortsatt att prioriteras med insatser som både förebygger men också ger kunskap om drogers påverkan på hälsan, miljön och samhället i stort. Cora Juniwik hoppas och tror att det kommer att märkas på resultaten i framtiden.

- Vi är många verksamheter inom Region Gotland och även inom andra myndigheter som arbetar för att ge våra unga en bra start i livet. Att inte använda alkohol och tobak i unga år gör att förutsättningarna för en bra hälsa ökar men också det att kunna tillgodogöra sig den utbildning som sedan utgör möjligheter för ett gott liv.

-När det gäller narkotikaanvändning är det nolltolerans som gäller. Det är varken lagligt att använda, inneha eller anskaffa. Ett brett och intensivt samarbete är både viktigt och nödvändigt. Och vi är eniga om att samarbetet måste ske i hela samhället men föräldrar är den absolut viktigaste delen, säger Cora Juniwik.

- Känner man som förälder oro över sin ungdom, ta den på allvar och prata med ditt barn. Det finns stöd att få genom socialtjänstens stödgrupper för barn, ungdom och föräldrar och här förs inga journaler, säger Cora Juniwik.

Viktigt med medvetenhet

Alla verksamheterna som jobbar med ungdomar på olika sätt är eniga om vikten av samarbete och samverkan. Cecilia Tofftén, biträdande rektor på Södervärnsskolan, är inget undantag:

- Det handlar om att skapa medvetenhet om de här frågorna, hos ungdomar och föräldrar, lärare och andra vuxna som träffar våra unga i vardagen, att skapa dialog och våga gå in i samtal. Unga idag skapar sin egen övertygelse i för dem intressanta frågor genom den information de hittar på nätet. Vuxna behöver ha kunskap och insikt i dessa frågor och finnas närvarande för att kunna samtala om det som är ungas föreställningsvärld, säger Cecilia Tofftén.

Fakta:
Enkäten gjordes i samtliga år 9 och år 2 i gymnasiet under veckorna 10 och 12, 2018 (friskolor inkluderade). Ytterligare resultat från enkäten kommer i en rapport från CAN under hösten, www.can.se.