Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotländska patienter är mycket nöjda

Publicerad 2018-06-29 15:48
Patienter som varit inlagda på Visby lasarett hör till de mest nöjda i landet, visar uppföljande telefonsamtal.

Patienter som legat inne på lasarettet och som har behov av insatser efter sjukhusvistelsen, till exempel i form av hemtjänst, hemsjukvård eller insatser i primärvård, blir uppringda av en sjuksköterska 3-5 dagar efter utskrivning. Syftet med samtalen är att följa upp utskrivningen och fånga upp svårigheter som patienter upplever efter hemgång. På Gotland använder vi samma uppföljningsmodell som på många andra ställen i landet, vilket ger oss möjlighet till jämförelser.

De uppföljande samtalen visar att 90 procent känner sig trygga i sina vård- och omsorgskontakter, 97 procent av patienterna är nöjda med vården på lasarettet och 91 procent är nöjda med den hjälp de fått efter hemgång.

– Dessa resultat ligger högre än rikssnittet, vilket är mycket positivt. Det jag vill lyfta som extra positivt är att drygt nio av tio upplever att de varit med och planerat inför sin hemgång från lasarettet. Resultatet för riket är knappt sju av tio, säger verksamhetsledare Cilla Krook.

Under flera perioder de senaste åren har lasarettet varit fullbelagt på grund av att medicinsk färdigbehandlade patienter legat kvar i väntan på att tas emot av äldreomsorgen. Under 2018 har situationen varit betydligt bättre.

– Jag upplever att samarbetet mellan vården och omsorgen fungerar väldigt bra och det är förstås glädjande att patienternas upplevelser bekräftar den bilden, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Dalemar.

– Att vården och omsorgen har samma huvudman är unikt för Gotland och ger oss förstås bra möjligheter att samarbeta för att ge patienter och brukare god och nära vård och insatser, säger socialdirektör Marica Gardell.